11

ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ޓްރެފިކްގެ ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަނުގައި ޓްރެފިކް ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް އެ ދަރިވަރުންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މަގުމަތީގެ … ތަފްސީލް


Esa Waseem

ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އާއިލާއަށްވެސް އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް … ތަފްސީލް


Feydhoo

ށ. މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފޭދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ގުޅިގެން ފޭދޫ ރައްޔިތުންނާއި އެރަށު ސްކޫލު ދަރިވަރުން އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ވަނީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު … ތަފްސީލް


zinma image 2

ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިހުން އިސްނަގައިގެން ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ‘ޒިންމާ’ އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އާއިލީ ހަވީރުގައި، ފ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރު އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ފަޔާޟް އިސްމާޢީލްއާއި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ … ތަފްސީލް


2

ސްކޫލް ތަކުގެ ދަރިވަރުން އެކި ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވައި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ފުލުހުންނާއި ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ތ. މަޑިފުށި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މަޑިފުށި ސްކޫލާއި އެ ރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން މި މަހު 16 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަންގައި، އެ ސްކޫލްގެ … ތަފްސީލް


IMG_0255

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަންހެން އޮފިސަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ‘މޯލްޑިވްސް ވިމެން އިން ޕޮލިސިންގ’ ކޮންފަރެންސް ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރުކޮށީގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންވެސް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރާއްޖޭގައި … ތަފްސީލް


vazeefaa-1

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޮވެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިން ހުޅުވާލާފައިވީނަމަވެސް މިހާރު މި މުއްދަތު ވަނީ ނޮވެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތައް: 1- ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ … ތަފްސީލް


4

ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި ކުޑަހުވަދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 7 އިން 12 އަށް ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ … ތަފްސީލް


2

ހއ. ކެލާ އަދި ހޯރަފުށީގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް، އެ ދެ ރަށުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ރަށު ކައުންސިލް އަދި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ދެ ރަށުގައި ވަކިވަކީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި، ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ … ތަފްސީލް


LZ1

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ލާމަސީލު ޒުވާނާ” ކޭމްޕް އިފްތިތާހުކޮށް ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ސެމިނަރ ހޯލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭމްޕުގެ އިފްތިތާހުކޮށް، ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭމްޕު ހިންގުމަށް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »