IMG-fe9b403af3e2d262e4715eeec7cfe06e-V

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ނެދަލެންޑް ގްލޯބަލް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންހެންސިން ކޮމިއުނިޓީ އޮރިއެންޓެޑް ޕޮލިސިންގ ފޮރ ކައުންޓަރިންގ ވައިލެންޓް އެކްސްޓްރިމިޒިއަމް ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ކޮމިޝަނަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، … ތަފްސީލް


އެންމެ ފަހުން ބެއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ބްރީފިންގ ގެ ތެރެއިން

އޮކްޓޯބަރ 1 އިން 18 އަށް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮޮލިސް ސަރވިސްގެ ސެންޓްރަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮމާންޑަރުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަރަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަޒްހާންއެވެ. … ތަފްސީލް


ޙަސަން ވަޙީދު

ހުޅުމާލެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އާއިލާއަށްވެސް އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަމެވެ. … ތަފްސީލް


Addu

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރާކަމަށް ބެލެވޭ ފުޅިތަކަކާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ތިނަދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ރަށުތެރެ ބެލެހެއްޓުމަށް ޕެޓްރޯލުކުރަމުން ދިޔައިރު، މަގުމަތީގައި ހުރި މީހެއްގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި … ތަފްސީލް


Thohddoo

އއ. ތޮއްޑޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުށުން ރައްކާތެރިވެ، އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ތޮއްޑޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިފަދަ ސެޝަނެއް ތޮއްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ މަޤްސަދަކީ ރަށުތެރެއިން ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށަހެޅޭ ކުދިން މަދުކޮށް ބިނާކުރަނިވި މުސްތަޤްބަލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ … ތަފްސީލް


VilligiliPoliceAlcoholDisposal

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލާފައި ވަނީ މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން ނައްތާލާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރ … ތަފްސީލް


ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރުން އައްޔަންކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --

ލާމަރުކަޒީކޮށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮލިސް ރީޖަންތަކަށް ކޮމާންޑަރުން އައްޔަންކޮށް މަގާމުގެ ލިޔުން ދެއްވައިފިއެވެ.  ރީޖަންތަކަށް ކޮމާންޑަރުން އައްޔަންކޮށް މަގާމު ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އިއްޔެ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އިމްރާން … ތަފްސީލް


Kanduhulhudhoo

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގެ ވިޔަފާރަވެރިންނަށާއި ދޮށީ އުމުރު މީހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 26 އަދި 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމުގައި، ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފިހާރަތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން … ތަފްސީލް


police2

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެންގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ އެ … ތަފްސީލް


Maarandhoo1

ހއ. އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން ހއ. މާރަންދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ން 25 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ އިހަވަންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި މާރަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އެރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި މާރަންދޫ މަމްސް ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް