15

ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ އިންސަރވިސް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންވެސްޓިގޭޝަން ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރުކޮށީގައި މިއަދު ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ހެޑް އޮފް ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ބަޝީރުއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި މުޙައްމަދު ބަޝީރު ދެއްކެވި … ތަފްސީލް


99

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދުއާއި ގދ. ގައްދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި  ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ހިތަދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ އެ ރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ … ތަފްސީލް


viber_image_2021-10-24_06-23-13-306

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ނިލަންދޫގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ އޮކްޓޯބަރ 22 އަދި 23 ވަނަ ދުވަހު ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކު ގުޅިގެން ‘މުޖުތަމައުގެ އަމާންކަމަށް އަހަރުމެންގެ … ތަފްސީލް


Traffic 2

ޓެކްސީ ހިދުމަތަށް އަލަށް ނުކުންނަށް މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާއި ޓެކްސީ ހިދުމަތުގައި ދެމިތިބި މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 17 ން 21 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓްތަކާއި މަގުމަތީގައި ދިމާވާ … ތަފްސީލް


54

ށ. ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އެ ރަށު ރިވެރައިން ސްޕޯޓްސް ގުޅިގެން ކޮމަންޑޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން، އެ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 7، 8 އަދި 9 ގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. އޭގެ … ތަފްސީލް


MPS2253

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރި ބައެއް މީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެ މީހުންނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ … ތަފްސީލް


7

ކްރައިމް ސީން އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީމް ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސެމިނަރއެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ފެށި އެ ސެމިނަރގައި، ކްރައިމް ސީން އިންވެސްޓިގޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމާއި، ހިންގުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުވުމުގެ އިތުރުން ފޮރެންސިކް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އަދި ފޮރެންސިކްގެ ހިދުމަތްތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް … ތަފްސީލް


Wanted

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މައްސައްކަތުން ކޮޮންބައެއްކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާތީ ނުހޯދިފައިވާ ބައެކެވެ. ވީމާ މި މީހުންނާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެނގިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9790048 އަށް ގުޅުއްވައި … ތަފްސީލް


6

ށ. މިލަންދޫގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ރަށު ޕިކަޕުތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުމާ އަދި އުޅަނދު ދުއްވާ މީހުންނާއި އުޅަނދު ރަށަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން މި މަހު 16 އިން 20 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި، އެ ރަށުގައި ރަށު ޕިކަޕު … ތަފްސީލް


TheftImpersonationSuspect

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ، ޓުއަރ ގައިޑެއްކަަމަށް ބުނެ ފަތުރުވިޔަކަށް ހިދުމަތް ދީ އެ ފަތުރުވެރިޔާގެ ދަބަހުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާތީ ނުހޯދިފައިވާ މީހެކެވެ. ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހާ ފައިސާތައް ވަގަށްނަގާފައިވަނީ، ފަތުރުވެރިޔާއާއެކު ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވުމަށްފަހު ފަތުރުވެރިޔާ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް