laamaseelu zuvaana 2

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއަ “ލާމަސީލު ޒުވާނާ” ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހިނގާ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދ. ވާނީގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ … ތަފްސީލް


feevah

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމު ކުރުމަށާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ އަދި ފުލުހުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. ފީވަކު ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި … ތަފްސީލް


ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން --ފައިލު ފޮޓޯ

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ނ. ވެލިދުއަކީ ކުށްމަދު އަމާން ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން މި ހިނގާ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގައި، އެރަށުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ އަހަރީ ފީ އާއި އިންޝުއަރެންސާއި … ތަފްސީލް


ha

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ހއ. ކެލާ ޝައިޙް އިބްރާހީމް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭަޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އަދި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ގުޅިގެން ހިންގި ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސްގެ ދެ ޕްރޮގްރާމު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. ވަކިވަކިން ދެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ދެ … ތަފްސީލް


police-2124

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހދ.މަކުނުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަކުނުދުއަށް  އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ފުރައިގެން މަކުނުދުއަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް މަކުނުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި ޖަނަވަރީ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:43 … ތަފްސީލް


viber_image_2020-01-26_08-18-17

ށ. މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުުލުހުން އެރަށު ސްކޫލުގެ ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މިލަންދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމުގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުން މަގުމަތީ ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް އޮޅުންފިލުވައި އެމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުން … ތަފްސީލް


viber_image_2020-01-26_08-25-54

 ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ބްރިޓިޝް އެންބަސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި އެމް.އެންޑީ.އެފް  ގުޅިގެން ހިންގަމުންދާ ” ޓްރައުމާ ކެއަރ ޓްރެއިނިންގ ދަ ޓްރެއިނަރ ” ކޯހުގެ ބައިވެރިންނާ ގުޅިގެން ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަސްޓްއެއިޑް ކްލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަހުވަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ … ތަފްސީލް


މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަނެއްގެ ތެރެއިން -- ފައިލް ފޮޓޯ

ހއ. ތުރާކުނު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ތުރާކުނު ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކާއި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. … ތަފްސީލް


Meedhoo

ރ. މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، މުޖްތަމައުގައި އާންމު ވަމުންދާ ކުށްތަކާ އެކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި، މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާ ހޯދަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަތުވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރަންވީ … ތަފްސީލް


ވެލިގަނޑު ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަނޑުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އއ.ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުގައި ކަނޑުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.  މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި  ޕްރޮގްރާމްގައި ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރުގައި ސަލާމަތީގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، އުޅަނދުފަހަރުގައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »