Thinadhoo

ގދ. ތިނަދޫ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރ 12 ވަނަ ދުވަހު އެ ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަނުގައި، މުޖްތަމައުގައި އާންމުވަމުންދާ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް  މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި އެފަދަ ކަންކަމުން … ތަފްސީލް


Madifushi

ވޯލްޑް މެންޓަލް ހެލްތު ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ތ.މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އެރަށު ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެން އެއް މަސްދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިހާތަނަށް 30 ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ރަށުގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި … ތަފްސީލް


ECD Wanted

ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރަައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަމެވެ. ހާޒިރުވާންވީ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި … ތަފްސީލް


police2

2020 މާރިޗު 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ ނޯތު ހާބަރު ތެރޭގައި ސައްހަނޫން ރަޖިސްޓްރީ ބޯޑެއް އަޅުވާފައިހުރި ސައިކަލެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާތީ، އެ ސައިކަލްގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ސައިކަލްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަމުންދަނީ ސައިކަލްގެ ވެރިފަރާތް އުޅޭ ވަކި ތަނެއް އެނގިފައިނުވާތީ ސައިކަލް ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރެވިފައިނުވާތީއެވެ. … ތަފްސީލް


2

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.  ވައްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން 2020 އޮކްޓޯބަރ 4 ވަނަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ހދ. ވައިކަރަދޫ، ޕެރިމްރޯޒް، ޙުސައިން ޝާހް (36އ) ގެ މައްޗަށެވެ. ދައުލަތުން ޙުސައިން ޝާޙްގެ މައްޗަށް ވައްކަން ކުރި ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ، 2020 މާރިޗު 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 … ތަފްސީލް


police-2124

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެ ދެމީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ތެރެއިން 24 އަހަރުގެ މީހާ … ތަފްސީލް


PMC-2020-10

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަމެވެ. ހާޒިރުވާންވީ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އުމުރު:  ސ. … ތަފްސީލް


ޝަމްޢާން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ  ކ. މާލެ، ގ. ހިޔަރޯދި، މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ސަލީމް(26އ) އަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދައި ނުފެނިފައިވާ މީހެކެވެ. މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ސަލީމް ހޯދަމުންދަނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ވީމާ، މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން … ތަފްސީލް


ހުޅުމާލެ ފްލެޓެއް ކައިރިން ފޭރިގަތް އަންހެނެއްގެ އަތް ދަބަސް ހޯދައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އަށް ހުށަހެޅުނު ފޭރުމުގެ މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަތް ދަބަސް ހޯދާފައިވަނީ އާންމު ރައްޔިތެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފުލުހުންނެވެ. މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލެ 66 … ތަފްސީލް


police 44

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ އަތޮޅެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި އަދި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ށ. ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައިވެއެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ މާލެއިން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »