ދުވާފަރުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި - ފޮޓޯ: ދުވާފަރު ޕޮލިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާ އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވަނީ އއ. އުކުޅަހުގެ އިތުރުން ރ.ދުވާފަރުގައެވެ. އެގޮތުން އއ. އުކުޅަހުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ އެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އެރަށުގައި … ތަފްސީލް


Fenfushi1kgcase

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި އެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެއް ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ފެންފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް އެތަކެތި ރައްކާކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފެންފުށި ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


IsdhooCommunityEngagement

ލ.އަތޮޅު އިސްދޫ އަދި ކަލައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި އެރަށްރަގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. އެ ދެ ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ރަށުތެރޭގައި އާންމުވެފައިވާ ކުށްތަކާ އެކުށްތަކުގެ ބިރުވެރިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންތައްތަކުން ރައްޔިތުން … ތަފްސީލް


Geveshi Gulhun

ދ. އަތޮޅު މާއެނބޫދޫ އާއި ދ. ހުޅުދެލީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެ ދެރަށުގައި ދެ ދުވަހަކަށް ބަހާލައިގެން ‘ގެވެށި ގުޅުން’ ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންތަކަކީ ދ.އަތޮޅު ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޝަންތަކެކެވެ. މި ސެޝަންތައް އޮކްޓޯބަރ 12 އިން … ތަފްސީލް


HM

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ރައްކާކޮށް ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އަދި ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި ރޭ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. އެދެމީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހުޅުމާލޭގެ ދެ … ތަފްސީލް


ފީވަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ށ. ފީވަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ހުރި ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ވިޔަފާރަވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޮކްޓޫބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ވިޔަފާރަވެރިން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި ފިހާރަތަކުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ ހޭލުންތެރިކުރުވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބިދޭސީންނަށް ލޭންދޭނަށް ދޫކުރާތަކެއްޗަށް ބައެއް … ތަފްސީލް


police-181

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އޮކްޓޫބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 30 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އެދެމީހުންނަކީވެސް … ތަފްސީލް


USERT

މެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޕޮލިސް ޑައިވިންގ ޔުނިޓްގެ އަންޑަރވޯޓަރ ސަރޗް އެވިޑެންސް ގެ ފަރާތުން ޔުސަރޓް މީޑިއަމް ސްކޭލް ހަރަކާތެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 14 އަދި 15 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ތިއަރީ ކްލާސްތަކާއި، ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފޮރެންސިކް ޑައިވަރުން … ތަފްސީލް


ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ބަލައިފާސްކުރި ގޭގެ ގޯތިތެރެއިން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ޕެކެޓްތައް --

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތިން އޮޕަރޭޝަނެއްގައިވަނީ ހުޅުމާލެ ދެ ފްލެޓަކާއި  ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް، ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ހުޅުމާލޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ރައްކާކޮށް ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް … ތަފްސީލް


މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރުމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވަނީ ރ.އަތޮޅުގެ އިތުރުން ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައެވެ. އެގޮތުން ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި އޮކްޓޯބަރ 18 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެރަށު … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »