ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު: PMC/2020/07 2020 ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައެއް މީޑިޔާތަކުގައި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުންނާ ހަވާލާދީ އެމަނިކުފާނު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔުއްވާފައިވާ ޚަބަރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. 2020 ފެބްރުއަރީ … ތަފްސީލް


ShaheedHussainAdamBuilding

ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު، އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނުކަމާއި، އެ މައްސަލަ ކޭސްކުރާ ހިސާބުން، ކޭސް ނަމްބަރާއެކު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ އިންވެސްޓީގޭޝަން އޮފިސަރުގެ މައުލޫމާތާއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ … ތަފްސީލް


Suspect

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހަކީ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާކުކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވާތީ ހޯދައި ނުފެނިފައިވާ މީހެކެވެ. ވީމާ، ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 ނުވަތަ ޖެނެރަލް … ތަފްސީލް


Raees Office Arutha program

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  2019 އިން 2024 އަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ”ޕަރޓްނަރޝިޕްސް ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ސޭފްޓީ” ގެ ދަށުން، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ”އަރުތަ” ޕްރޮގްރާމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަށައިފިއެވެ. ކުށްމަދު، އަމާން، ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ބިނާކޮށް އެކަމަށް ބާރުއަޅާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ މުޖުތައެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން … ތަފްސީލް


police 1

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ. މަނަދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މަނަދޫ ފުލުހުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔައިރު އޭނާގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ … ތަފްސީލް


police-2124

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގަމުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ހޯދައި ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 29 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. މި ދެ މީހުން … ތަފްސީލް


viber_image_2020-02-24_20-48-43

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެ ރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. މި ހިނގާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްކޫލު ކަރިކިއުލަމްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ފަތަން ދަންނަ ކުއްޖަކަށް ހެދުމަށް، އެ ސްކޫލުގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދާ … ތަފްސީލް


Ameer Ameen pre School

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަމީރު އަމީން ޕްރީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ސައިބަރ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ދަރިން … ތަފްސީލް


police 3

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ނައިފަރުން މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނައިފަރުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައެވެ. މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ … ތަފްސީލް


police 17

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފ. ބިލެއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ބިލެއްދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ބިލެއްދުއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ފެރީއަކުން މަސްތުވާތަކެތި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް