20200216115037_IMG_7071

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށްކުޅޭ އިންޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ 16 ން މާރިޗު 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގައި 23 ޓީމަކުން އަދި އަންހެން ޑިވިޜަންގައި 6 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަން ކުރިއަށްދަނީ 5 … ތަފްސީލް


Oaga camp B Atoll 1

އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހުރި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ހިނގާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ … ތަފްސީލް


Kulhudhuffushi parents session

ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމާއި ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަޢުލޫމަތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ހެޔޮގޮތުގައި … ތަފްސީލް


nolhivaranfaru swim

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލު ގުޅިގެން އެ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. މިިކަމަށް ޓަކައި މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނޮޅިވަރަންފަރު ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ، ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގެ … ތަފްސީލް


police 12

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ވިލިމާލެއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވިލިމާލޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. … ތަފްސީލް


police 7

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، އިނގުރައިދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 34 އަހަރުގެ ފިރިހިނެކާއި 40 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެ މީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ. މި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިނގުރައިދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު … ތަފްސީލް


mathiveri

އއ. އަތޮޅު ޕޮލިހާއި ޕޮލިސް ކުލަބް އަދި މަތިވެރި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭންޕެއް ފަށައިފިއެވެ. މަތިވެރި ރައްޔިތުންނަށް އަމާާޒުކޮށްގެން އިއްޔެ ފެށި މި ކޭންޕަކީ ވޮލީ ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެނގުން މުހިންމު މައުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޭންޕެކެވެ. މި ކޭންޕުގައި ވޮލީގެ ގަވާއިދުތަކާއި، ވޮލީ ކުޅުމުގައި … ތަފްސީލް


Furaavaru camp Kulhudhuffushi 2

ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާގާއި ސުލޫކު ހެޔޮގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރުމާއެކު ކުށްމަދު މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ‘އަމާންވެށި’  ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭމްޕް ފުރާވަރު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގައި މިކަމަށްޓަކައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު … ތަފްސީލް


custodial 16-2-20-1

ސިވިިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 8882، މުޚްތާރު އާދަމް (48އ) އެވެ. މުޚްތާރު އާދަމް ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސާބިތު ދަރަނީގެ … ތަފްސީލް


police 10

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގދ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ގައްދޫން  މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގައްދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. މި ފެބްރުއަރީ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް