viber_image_2020-01-29_12-49-01

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ގްރޭޑް 4، 5 އަދި 6 ގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެ ސްކޫލްގެ އެދުމުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި، “މީ އެންޑް މައި ވޯލްޑް” މި ތީމްގެ ދަށުން … ތަފްސީލް


viber_image_2020-01-28_15-16-32

ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް  ރަ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު އެސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުށުން އެކުދިންނަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ކަންތައްތައް ކުރަންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު … ތަފްސީލް


police 10

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ. ތުލުސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ދިއްފުށިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދިއްފުށީ ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ … ތަފްސީލް


police-2124

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން،ގއ. މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން  އެރަށުގެ މާމެންދޫ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު  މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް މާމެންދޫ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 29 … ތަފްސީލް


Traffic

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި އެލައިޑް އިންސުއަރެންސް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެލައިޑް އިންސުއަރެންސްގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަނީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ޓްރެފިކް ޕޮލިހުން ބަލައި ފާސްކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީއާއި އިންސުއަރެންސާއި ރޯޑްވާދިނަސް … ތަފްސީލް


Raa Atoll

ކުށްމަދު އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ޤާއިމުވެފައި ނެތް ދެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރ. އަނގޮޅިތީމާއި ރަސްގެތީމަށް … ތަފްސީލް


Naifaru house visit

ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން، އެރަށު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ހިނގާ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ރަށުގެ … ތަފްސީލް


police 3

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ނ.ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ވެލިދޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެކުއްޖާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ވެލިދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި އެރަށު މަގުމަތިިން އެކުއްޖާ … ތަފްސީލް


Hinnavaru banguraa

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ހިންނަވަރަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ހިންނަވަރަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ބޯޓަކުން ބަނގުރާ ގެންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މިއަދު … ތަފްސީލް


viber_image_2020-01-28_08-03-24

ހދ. މަކުނުދޫ، ހަނިމާދޫ އަދި ށ. ފޯކައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގުޅިގެން އެރަށްރަށުގެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 26 ން 30 އަށް އެތިން ރަށުގައި ވަކިވަކިން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީި ހދ. މަކުނުދޫ ސްކޫލާއި ހދ.ހަނިމާދޫ ސްކޫލު … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް