Anti-Child Sexual Exploitation Training

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އެމެރިކާ ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންޓި – ޗައިލްޑް ސެކްޝުއަލް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާއި، ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި، މިނިސްޓްރީ … ތަފްސީލް


HA awarenes session

ހދ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒާއި، ހދ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހިނގާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ބުނެދީ ޓީމް ބިލްޑިންގ ހަރަކާތްތަކަކާއި … ތަފްސީލް


police

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް “ޒިއޯމީ އެމް.އައި”  ބްރޭންޑުގެ މޯބައިލް ފޯނެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ފޯނަކީ 2019 ޑިސެމްބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ފޯނެެކެވެ. ވީމާ މި ފޯނުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ … ތަފްސީލް


police 10

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ނިލަންދޫން މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލުމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 … ތަފްސީލް


2020 ފެބްރުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:20 އެހައިކަންހާއިރު، ހައިވޭއިން ހުޅުމާލެއަށް އަރަން އޮންނަ ހިސާބުގައި ތެޔޮ ބައުޒަރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ ނުވަތަ މަންޒަރު ދުށް ބަޔަކުވޭތޯ ބަލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގެ މަންޒަރު ދުށް ނުވަތަ އެ އެކްސިޑެންޓާގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، … ތަފްސީލް


lh.atoll EC

ޅ. ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ކަނުހުރާ ރިސޯޓު އަދި ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން، އެ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޓީމް ބިލްޑިންގ އެކްސަސައިޒް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނުގައި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގުޅުން އޮންނަންޖެހޭ … ތަފްސީލް


police

 ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިފައިސާތަކަކީ 2020 ފެބްރުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދުން އަދި  2020 ފެބްރުއަރީ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކާނިވާ ސަރަޙައްދުން އާންމު ފަރާތަކުން ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާތަކެކެވެ. ވީމާ މި ފައިސާތަކުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި، … ތަފްސީލް


20200216115037_IMG_7071

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށްކުޅޭ އިންޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ 16 ން މާރިޗު 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގައި 23 ޓީމަކުން އަދި އަންހެން ޑިވިޜަންގައި 6 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަން ކުރިއަށްދަނީ 5 … ތަފްސީލް


Oaga camp B Atoll 1

އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހުރި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ހިނގާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ … ތަފްސީލް


Kulhudhuffushi parents session

ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމާއި ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަޢުލޫމަތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ހެޔޮގޮތުގައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް