police 25

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ގެމަނަފުށިން ދެ މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގެމަނަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ މީހަކާއި 27 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. … ތަފްސީލް


GID-2020

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަމެވެ. ހާޒިރުވާންވީ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް: އެމް.ޑީ ޒާކިރު … ތަފްސީލް


މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އދ. ދިގުރަށަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އދ. ދިގުރަށަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން ދިގުރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އޮގަސްޓް 1 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 28 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެމިހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޑިންގީއެއްގައި ދިގުރަށަށް … ތަފްސީލް


police

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ކަޓްއޮފެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ކަޓްއޮފަކީ 2020 ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އެހާކަންހާއިރު ބޮޑުތަކުރުފާނު ބަނދަރުމޭނާ ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައިވަނިކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަޓްއޮފެކެވެ. ވީމާ މި ކަޓްއޮފުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުވައި، އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 461552 ވިދާޅުވެ، … ތަފްސީލް


police

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި އޮތް އިންފްރާރެޑް ތާމޯމީޓަރެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިތަމޯމީޓަރަކީ 2020 ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:56 އެހާކަންހާއިރު އޯކިޑްމަގު ސަލްސާ ރޯޔަލް ކައިރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ދެމީހެއްގެ އަތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތާމޯމީޓަރެކެވެ. ވީމާ މި އިންފަރާރެޑް ތާމޯމީޓަރުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު … ތަފްސީލް


MPS2253

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ވެލްޑިންގ ޕްލާންޓެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ވެލްޑިންގ ޕްލާންޓަކީ 2020 ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:55  އެހައިކަންހާއިރު މަޖީދީމަގު ރެޑްވޭވް ކައިރިން ދެ މީހަކު ވެލްޑިންގ ޕްލާންޓެއް ހިފައިގެން ދަނިކޮށް، އެ ދެ މީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރުމުން މި ވެލްޑިންގ ޕްލާންޓްގެ ވެރިފަރާތް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


MPS2253

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ބައިސްކަލެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ބައިސްކަލަކީ 2020 ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:16  އެހައިކަންހާއިރު މ. އެލްސިޔޯން ކައިރިން މީހަކު ބައިސްކަލެއް ހިފައިގެން ދަނިކޮށް، އެމީހާއަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލު ކުރުމުން ބައިސްކަލުގެ ވެރިފަރާތް ބުނެދެވިފައިނުވާތީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައިސްކަލެކެވެ. ވީމާ މި ބައިސްކަލުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް … ތަފްސީލް


police2

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ބައިސްކަލެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ބައިސްކަލަކީ 2020 ޖުލައި 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:08  އެހާކަންހާއިރު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ކައިރިން މީހަކު ބައިސްކަލެއް ހިފައިގެން ދަނިކޮށް، އެމީހާއަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރުމުން ބައިސްކަލުގެ ވެރިފަރާތް ބުނެދެވިފައިނުވާތީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައިސްކަލެކެވެ. ވީމާ މި ބައިސްކަލުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން … ތަފްސީލް


police2

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ހައިސެންސް ބްރޭންޑްގެ ޓީވީއެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ޓީވީއަކީ 2020 ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:50 އެހާކަންހާއިރު މ. ކުނޫޒް ކައިރިން ދެ މީހަކު ޓީވީއެއް ހިފައިގެން ދަނިކޮށް، އެދެމީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރުމުން ޓީވީގެ ވެރިފަރާތް ބުނެދެވިފައިނުވާތީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ޓީވީއެކެވެ. … ތަފްސީލް


Dhuvaafaru Vahkan

ރ. ދުވާފަރު ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާތައް ހޯދައި ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.  މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދުވާފަރު ފިހާރައަކުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަަށްބުނެ ޖުލައި 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެދުވަހުގެ 19:40 އެހާކަންހާއިރު އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއިންނެވެ. … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް