viber image

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ކޮމާންޑްގެ ފަރާތުން، ލ.އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ލ.ގަން ކެންޕަހުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޤަވާއިދުތަކާއި އާންމު ޤަވާއިދާއި، ފުލުހުންނާ ގުޅުންހުރި    އެހެނިހެން ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ … ތަފްސީލް


viber image

ކުށްކުރުން މަދުކޮށް ރަށުތެރޭގައި އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ނ. މަނަދޫގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފަށައިފިއެވެ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ރޭ ފެށި މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، އެރަށުގެ ފަޅު ގޯތިތަކުގައި ހިންގާ ކުށުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ބަލައިފާސްކޮށް ގްރޫޕް ހަދައިގެން ރަށުތެރޭގައި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ސަރަޙައްދުތައް ބަލައިފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މަނަދޫގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދު … ތަފްސީލް


ގދ. ހޯޑެއްދޫ / މެޑޯޒް، ޢަބްދުﷲ ރިފްޢަތު

  ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ. ހޯޑެއްދޫ / މެޑޯޒް، ޢަބްދުﷲ ރިފްޢަތު (42އ) އެވެ. ޢަބްދުﷲ ރިފްޢަތު ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އއ.މަތިވެރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މަތިވެރީގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، މިއަދު 12:50 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މަތިވެރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި، މަތިވެރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުން  … ތަފްސީލް


viber image

ހއ. ދިއްދޫގައި ނެއިބަރ ހުޑް ޕޮލިސް ތަޢާރަފް ކުރުމާއި ކުށްމަދު އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 13 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން، ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ އޮޅުންފިލުވުމާއި، ފުލުހުންނާ ރައްޔިތުންނާއި އޮންނަ … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ.މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މާފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ހާއިރު އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް މާފުށީ ޖަލަށް ދިޔަ 27 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އަތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމަށް މާފުށީ ޖަލުން، މާފުށީ ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލ.މާމެންދޫ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް، މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނި މާމެންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް އާންމު ފަރާތަކުން ދިން މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ޖަނަވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު 1:35 ހާއިރު މާމެންދޫ ޕޮލިސް  ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. ފުލުހުން ހިންގި … ތަފްސީލް


Male drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ދެބިދޭސީން މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 21 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ  12 ވަނަ ދުވަހުގެ 08:53 ހާއިރު ރާއްޖެއައި ތަނުން ވެލާނާ … ތަފްސީލް


viber image

ށ.ފުނަދޫ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސައިޓުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތަކެއް ހޯދައި ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު 15:50 ހާއިރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފުނަދޫ ސައިޓުން، މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި، މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި … ތަފްސީލް


isravvehin

ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯޓު އޮފިސަރުން އިސްރަށްވެހިންނަށް ބޭއްވި ފޯރަމް، އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  މުޙައްމަދު ޙަމީދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި އިސްރަށްވެހިންނާއި އެކު މިއަދު ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި، އިސްރަށްވެހިންގެ ޚިޔާލާއި ތަޖުރިބާ އަދި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާއިމެދު އިސްރަށްވެހިންގެ އުންމީދުތައް އަޑުއަހައި މަޝްވަރާ ހޯދާފައިވެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ހޯދުމާއި، ނަފްސާއި މުދަލާއި ގެދޮރުގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »