police 12

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅާށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ހަނިމާދުއަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ފެރީއަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންނަކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އޮކްޓޯބަރު 14 … ތަފްސީލް


Ungoofaaru

އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ  ނައްތައިލައިފިއެވެ. މިތަކެތި ނައްތައިލާފައިވަނީ މިހިނގާ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އުނގޫފާރު  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގޯތިތެރޭގައެވެ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިއްޔެ ނައްތައިލާފައިވަނީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ 91 ފުޅި ބަނގުރަލާއި  46 ދަޅު … ތަފްސީލް


police-151

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ފަރެސްމާތޮޑާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން އޮކްޓޫބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 23:25 އެހާކަންހާއިރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 25 … ތަފްސީލް


ޅ. ކުރެންދޫ، ވީލްހައުސް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

އއ. ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޅ. ކުރެންދޫ، ވީލްހައުސް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ (32އ) އެވެ. ވީމާ މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އއ. ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 9791394 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ … ތަފްސީލް


Home Ministry

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  2019 އިން 2024 އަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ ރޯޑް އެންޑް މެރިޓައިމް ޕޮލިސިންގ ގައި އެކުލެވޭ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރެފިކް އެވެއަރނަސްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮކްޓޯބަރ 14 ވަނަ ދުވަހު ފެށި … ތަފްސީލް


Thulhaadhoo

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅަދޫގައި ކުށްމަދުކުރުމަށް އެރަށު  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ސަރވޭއެއް ފަށައިފިއެވެ. އޮކްޓޯބަރ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސަރވޭ ޕްރޮގްރާމަކީ ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް … ތަފްސީލް


HA Atoll

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ. އަތޮޅުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގާއިމުވެފައި ނެތް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން “އޮޕަރޭޝަން ނިޔާމަ” ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފެށި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި، އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި … ތަފްސީލް


Nilandhoo Volleycamp2

ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒާއި ނިލަންދޫ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖެނެރޭޝަން ގުޅިގެން ނިލަންދޫގައި ވޮލީކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ފަށައިފިއެވެ. އޮކްޓޯބަރު 14 އިން 31 އަށް ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕްގައި 2 ޖިންސްގެ ޒުވާނުން ހިމެނޭގޮތުން 50 ޒުވާނުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މިކޭމްޕްގައި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ވޮލީބޯޅަ ކޯޗެއްކަމުގައިވާ ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


ރަތަފަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ކުށްމަދު އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.ރަތަފަންދޫގައި ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޮކްޓޫބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، ރަތަފަންދޫގައި ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ފިހާރަތަކަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ވައްކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު … ތަފްސީލް


Niruba1

ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަކުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނާއި ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ރިސޯޓް ސެކިއުރިޓީ ރެސްޕޯންސް މެނޭޖްމަންޓް ވަރކްޝޮޕް” ގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ. އޮކްޓޫބަރު 14 ން 15 އަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްދާ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ނިރުބަވެރި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »