viber_image_2019-12-31_11-15-17

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  ބާއްވާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެ ކޯޓުގައި ކުޅުނު މިމެޗު ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ހޯކްސް އާ ވާދަކޮށް ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މިމެޗުގެ ސެޓްތައް ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 25-7، … ތަފްސީލް


police-212

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ.ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ވެލިދޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ މީހަކާއި 30 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މި ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވެލިދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޑިސެމްބަރު … ތަފްސީލް


ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން: މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެރަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި --

ކުށްމަދުކޮށް އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތްދީ، ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުށީ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފެށި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށް އާންމު … ތަފްސީލް


police-212

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ފުވައްމުލަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު، ދިގުވާޑު އަވަށު ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ، އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޑިސެމްބަރ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 04:10 އެހާކަންހާއިރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި … ތަފްސީލް


MPL

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ސޭފްޓީ ވީކް ޕްރޮގްރާމުގައި، ފުލުހުން  ސެޝަނެއް ނަގައިދީފިއެވެ. ޑިސެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް  ޕޯޓް ލިމިޓެޑުގެ ކުލާސްރޫމެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނަކީ މޯލްޑިވްސް  ޕޯޓް ލިމިޓެޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވުމުގެ ގޮތުުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގައި، އެ ބޭފުޅުންގެ … ތަފްސީލް


100

ކ. މާފުށިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިޔަރު ތަޅުތަކަކާއި ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރަމުންދަނިކޮށް، އޭނާއަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު ހަތް ދަޅު ބިޔަރު … ތަފްސީލް


viber_image_2019-12-26_12-17-33

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ރ.އަލިފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު އަލިފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޑިސެމްބަރ 25 ވަނަ … ތަފްސީލް


viber_image_2019-12-25_08-58-20

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ދިނުމަށް “ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިސިންގ” ގެ ހިދުމަތް އިހަވަންދޫގައި ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނެއިބަރހުޑް ޗެލެންޖް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު އެރަށުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނެއިބަރހުޑް ޗެލެންޖް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ … ތަފްސީލް


viber_image_2019-12-24_18-10-44

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑުހުޅުދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކަނޑުހުޅުދޫގައި ހިނގާ ކުށްތަކާއި ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްވުމަށާއި މުދަލާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. … ތަފްސީލް


viber_image_2019-12-24_10-46-41

ހއ. ހޯރަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ އެންޑް ލައިފް ސޭވިންގ ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް ގުޅިގެން ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ” ކޮމިއުނިޓީ ފަސްޓް އެއިޑް ކޯސް” ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ރައްޔިތުންނާ ފުލުހުންނާ ދެމެދު އޮތް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް