ތ.ތިމަރަފުށި، އަންނާރުމާގެ، ނަޞްރުﷲ އިބްރާހީމްމަނިކު

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ތ. ތިމަރަފުށި، އަންނާރުމާގެ، ނަޞްރުﷲ އިބްރާހީމްމަނިކު (50އ)އެވެ. ނަޞްރުﷲ އިބްރާހީމްމަނިކު ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ … ތަފްސީލް


Thodhdhoo house visit

އއ. ތޮއްޑޫ ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ތޮއްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ގާއިމް ކުރުމަށާއ، އެކި ކަންކަމަށް އާންމު ހޭލުންތެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް … ތަފްސީލް


NSO12

ފުލުހުންގެ ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ގަން އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންގެ އެކްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤްއާއި ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި އައްޑޫ … ތަފްސީލް


Traffic flow

ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ 2019 ނޮވެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ދަރުބާރުގެ ހިމެނޭ ސަރޙައްދުގެ ޓްރެފިކަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ. 2019 ނޮވެމްބަރ 09 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން ޗާޓުގައި ރީނދޫކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޕާކުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެންގެވުމަށް ދަންނަވަން. 2019 ނޮވެމްބަރ 09 ވަނަ … ތަފްސީލް


Inguraidhoo council meeting

ނޮދަން ޑިވިޜަން ޕޮލިސް ކޮމާންޑްގެ ހެޑް، ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް، ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކާއި، މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ރައްޔިތުން … ތަފްސީލް


police 11

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ. ހިންމަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ކ. ހިންމަފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހިންމަފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ … ތަފްސީލް


police 17

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި،  އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގަމުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، މި ނޮވެމްބަރ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:45 އެހައިކަންހާއިރު ހިންގި  މިއޮޕަރޭޝަންގައި … ތަފްސީލް


police-212

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާ ތިމަރަފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ތިމަރަފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރު 4 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:48 އެހާކަންހާއިރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 31 އަހަރުގެ ދިވެހި … ތަފްސީލް


މާލެ، ގ.މިއަލަނިއާގެ، މުޙައްމަދު ޝިނާން ޔޫސުފް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ، މާލެ، ގ.މިއަލަނިއާގެ، މުޙައްމަދު ޝިނާން ޔޫސުފް (43އ)އެވެ. މުޙައްމަދު ޝިނާން ޔޫސުފް ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ … ތަފްސީލް


One Community art competition

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަން ކޮމިއުނިޓީ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާއިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވައި ދެއްވީ ސްޕެޝަލިސްޓް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »