police-10121-500x273

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަރަދޫފޭދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މަރަދޫފޭދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިއަދު 11:50 އެހައިކަންހާއިރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި، އެރަށު … ތަފްސީލް


20191109_194541

ސްކޫލް ތަކުގެ ދަރިވަރުން އެކި ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މ. މަޑުއްވަރި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 6 އިން ގްރޭޑް 9 އަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މ. އަތޮޅު ޖެންޑަރ ގުޅިގެން މިއަދު ކުރިއަށް … ތަފްސީލް


police2-500x273

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހުޅުމާލޭން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އިން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 28 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް މިއަދު ރަަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔައިރު، އޭނާގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު … ތަފްސީލް


20191109_125458

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގަރލް ގައިޑުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސްއާއި، ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން، މިއަދުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ފެތުމުގެ … ތަފްސީލް


CommunityForum

ހުޅުމާލެ ނެއިބަހުޑު ދޭއްގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮމިއުނިޓީ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ނެއިބަހުޑް ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން އިސްނަގައިގެން އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ފޯރަމްގައި، ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވައި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ކުށްމަދު އަމާން ރައްކާތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގައި ފުލުހުންނާއި … ތަފްސީލް


20191108_201047

ޗުއްޓީއަށް ދާއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ރަސްފަންނުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތްތަކުގައި، ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މުދަލާއި ގެދޮރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ސަރަހައްދުގައި، އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ދީފައިވެއެވެ. އަދި … ތަފްސީލް


maritime policing session

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2019-2024 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޯޑް އެންޑް މެރިޓައިމް ޕޮލިސިންގ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި، ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މެރިޓައިމް ޕޮލިސިންގ ސެޝަންތަކެއް ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މެރިން ޕޮލިސް ޚާއްޞަ ޓީމަކުން ހއ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި … ތަފްސީލް


RaiymandhooCouncilMeeting

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މ. ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ރަތްމަންދުއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަތްމަންދޫ ސްކޫލާއި  … ތަފްސީލް


police 7

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހިންމަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހިންމަފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އައްސޭރި ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސައް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މި ނޮވެމްބަރު … ތަފްސީލް


police 13

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން މަގުމަތި ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ 18:00 އެހާކަންހާއިރު މަގުމަތި ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް މި ދެމީހުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް