police-2124

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ތ.ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހިރިލަންދޫ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ، ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 29 ވަނަ … ތަފްސީލް


police 23

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އދ. މާމިގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މާމިގިއްޔަށް ވައިގެ މަގުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާމިގިއްޔަަށް ވައިގެ މަގުން މަސްތުވާތަކެތި އެެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، މި … ތަފްސީލް


Milandhoo

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށާއި އެކި ކަންކަމަށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. މިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ޚިޔާލު ހޯދައި މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން މިޕްރޮގްރާމްގައި، ރަށުގައި ހިނގާ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމާއި އެފަދަ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ކުށުގެ ވެށިން ދުރުހެލި … ތަފްސީލް


ގދ.ފިޔޯރީ، ހެވެންލީހޭވަން، ނާޒިލު ޢަފީފް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ފިޔޯރީ، ހެވެންލީހޭވަން، ނާޒިލު ޢަފީފް (39އ)އެވެ. ނާޒިލު ޢަފީފް ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ ޙުކުމްތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް … ތަފްސީލް


Thaa Atoll drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތ. އަތޮޅުގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ މީހަކާއި 18 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މި ދެ މީހުންނަކީވެސް ދިވެހި ފިރިހެނުންނެވެ. މި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން 27 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ތިމަރަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން … ތަފްސީލް


R Atoll Swimming

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ރ. މާކުރަތު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުލުހުން ފަށައިފިއެެވެ. އެގޮތުން މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން، އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 1 އިން ގްރޭޑް 6 އަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 … ތަފްސީލް


STO traffic awareness

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  2019 އިން 2024 އަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ ރޯޑް އެންޑް މެރިޓައިމް ޕޮލިސިންގައި އެކުލެވޭ، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޓްރެފިކް އެވެއަރނަސްގެ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ވަނީ … ތަފްސީލް


kudahuvadhoo traffic session. BBC

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ކުޑަހުވަދޫ ބިޒީ ބީސް ޓިއުޝަން ސެންޓަރު ގުޅިގެން އެ ސެންޓަރުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓްރެފިކް އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ނަގައިދީފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެެންދިޔަ މި ސެޝަނުގައި، މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާއި، މަގު ހިނގާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި، ޓްރެފިކް ނިޝާން ތަކާއި، … ތަފްސީލް


Ihavandhoo footsal

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން، އިހަވަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ޓީމް ހޯދާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެނަކަ-އިހަވަންދޫ ބުރާންޗްގެ ޓީމާއި ވާދަކޮށް 1-3 ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް … ތަފްސީލް


20191026_193758

ރ. އަލިފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ރ. ވާދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ވާދޫގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޮކްޓޫބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނީ ރ. ވާދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށާއި  އެރަށުގެ ގޭބިސީތަކަށާއި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »