Stats

ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުންލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެކަމާ ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެކެވެ. ގެންގުޅޭ އަގުބޮޑެތި މުދާ ގެއްލުމަކީ އެކަމާ އިންތިހާއަށް ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކެވެ. ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި އަބަދުވެސް ހިނގަމުން އަންނަ، އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަންކަމެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް މިވަނީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް … ތަފްސީލް


Keyodhoo

ސޭފް ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސޭފް ޓޫރިޒަމް ޓްރެއިނިންގެ ނަމުގައި ފުލުހުން ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރާމުގެ ހަތަރު ވަނަ ބެޗު ވ. ކެޔޮދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯރޓް ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮޕަރޭޝަނަލް … ތަފްސީލް


FCPD

ފުލުހުންނާއި ޔުނިސެފް އާ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ހއ. އަތޮޅުގައި ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހއ.އަތޮޅުގައި މި ހަރަކާތް … ތަފްސީލް


Veyvah home visit

މ. މުލަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އެ އަތޮޅު ވޭވަށު ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައި ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވާފައިވެއެވެ. އަދި ކުށުގެވެށިން ސަލާމަތްވެ … ތަފްސީލް


police 16

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތ. ތިމަރަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތ. ގާދިއްފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގާދިއްފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި … ތަފްސީލް


Litus helmet

ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ލިޓަސް އިން ހެލްމެޓް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ހެލްމެޓް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މި ހެލްމެޓްތަކާ ހަވާލުވެލެއްވީ ހެޑް އޮފް ސެންޓްރަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއީލް ނަވީނެވެ. ހެލްމެޓްތަކާ ހަވާލުވެލައްވައި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއީލް ނަވީން ދެއްކެވި ވާހަކަ … ތަފްސީލް


Muli

މުލަކަތޮޅު މުލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އެރަށުގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ހިނގާ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މުލީގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މުލީގައި ދެމުންދާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތާއި … ތަފްސީލް


police 3

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހއ. ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކެލައަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅު ރަށަކުން ފުރައިގެން ކެލައަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ލޯންޗަކުން … ތަފްސީލް


Nadella

ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގދ. ނަޑެއްލާ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 7 އިން ގްރޭޑް 10 އަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ރަތަފަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނަޑެއްލާ ސްކޫލު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ … ތަފްސީލް


Hoarafushi futsal training

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ހއ. ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ހޯރަފުށި ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ‘ކުޅިވަރުން ފަހިކަން’ ފުޓްސަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ދީފިއެވެ. މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހޯރަފުށި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް