Speed Gun2

ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ސްޕީޑް ގަންގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނޭ ސްޕީޑް ގަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން މާލެއާއި ހުޅުމާލެ އަދި ބްރިޖް ސަރަޙައްދުގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން މި ގަން ބޭނުންކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު،  މި ސްޕީޑް ގަންއަކީ މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ގަންއަށްވުރެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނޭ … ތަފްސީލް


police 21

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބިދޭސީއަކާއި ދިވެއްސަކު ވިލިމާލޭން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކާއި 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފުލުހުން ވިލިމާލޭގައި ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރަމުން ދިޔައިރު އެދެމީހުންނަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި، ސުވާލުކޮށް މި އޮގަސްޓް … ތަފްސީލް


ކވ:މުޙައްމަދު ބާޤިރު -  މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމީހުނ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، ވ.ރާހި، މުޙައްމަދު ބާޤިރު (48އ)  އާއި ވ. ހިޖުރަ ހުޅަނގުބައި، މުޙައްމަދު ރަޝީދު (27އ) އެވެ. މުޙައްމަދު … ތަފްސީލް


Maamendhoo

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށް، ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. މާމެންދޫގެ ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޮގަސްޓް 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، ވިޔަފާރިވެރިން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި ފިހާރަތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު … ތަފްސީލް


police 8

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މާފަންނު ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އޮގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހު 12:45 އެހާކަންހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. މިމީހާ … ތަފްސީލް


Traffic

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓު ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި މިކަމަށްޓަކައި  އިއްޔެބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝަތު އަލީއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލް … ތަފްސީލް


Maafushi

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކ.މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ބަނގުރާ ފުޅި ތަކަކާއެކު މާފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އޮގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނުގައި މި މީހާ މަގުމަތިން … ތަފްސީލް


މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންގެ ތެރެއިން --

އާއިލީ މަސްލަހަތު ދެމެހެއްޓުމާއި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ލ. މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެެއް މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޮގަސްޓް 21 ވަނަ ދުވަހު މާމެންދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނުގައި އާއިލާގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ޖެހޭ ސަބަބުތަކާއި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި އެކަމުގައި ހުރި … ތަފްސީލް


police 6

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މާމިގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މާމިގިލިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން ވައިގެ މަގުން މީހަކު ފުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އޮގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:25 އެހާކަންހާއިރު ހިންގި މި … ތަފްސީލް


adh.atoll resort meet...

އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން، އދ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފަސޭހަ މާހަޢުލެއް ބިނާ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއްް ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ފެށި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި، އދ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި ފަތުރުވެރިންގެ ޝަކުވާތަކާއި އެމީހުންނާ ގުޅޭ އެންމެހާ މައްސަލަތަކުގައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »