th. Guraidhoo

ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އެދުމުގެ މަތިން ތ.ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން، އެ ސުކޫލުގެ ގްރޭޑް ދޭއްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ނަގައިދީފިއެވެ. މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ތ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނުގައި، މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާއި، މަގުމަތީގައި ހިނގާއިރު ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ … ތަފްސީލް


v

ވ. އަތޮޅު ޖެންޑަރއިން އިސްނަގައިގެން، ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒާއި ވ. އަތޮޅު ޕޮލިހާއި ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ގުޅިގެން، އެ ސްކޫލްގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މުދައްރިސުންނާއި … ތަފްސީލް


police 21

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިންޓެލިޖެންސާއި ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ދ. ކުޑަހުވަދޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 31 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރިސޯޓަކުން ފުރައިގެން ކުޑަހުވަދޫއަށް އަންނަ ލޯންޗަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންނަކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ … ތަފްސީލް


Fuvahmulaku School

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އާންމު އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކާއި  ޤާނޫނުތަކާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން އިސްނަގައިގެން ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި ގާނޫނަކީ ކޮބައިކަމާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ މުހިންމުކަމާއި މުޖްތަމަޢުގައި ހިންގާ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކުގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް … ތަފްސީލް


Shamsuhdheen school

 ހުޅުމީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ލިޓްލް މެއިޑުންނާއި ކަބް ސްކައުޓުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް 23 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިޕްރޮގްރާމްގައި، މޫދަށް އެރި އުޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ތިމާއާއި އަނެކުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މޫދުގައި … ތަފްސީލް


police 7

ޅ. އަތޮޅަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތީގެ ބޭނުންކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށާއި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ޅ. އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ހިންގަމުންދާ ސިލްސިލާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ހިންނަވަރުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައިތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ހިންނަވަރު ގެއެއްގައި ބަނގުރާ ކައްކާކަމަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ 23 … ތަފްސީލް


Gemanafushi

ގއ. ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށު ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ގެމަނަފުށި ސްކޫލްގެ އެދުމުގެ މަތިން އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، ފުލުހުންގެ ދައުރާއި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ އުުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުން … ތަފްސީލް


police 20

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ތިނަދޫގެ ފަޅު ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ. ތިނަދޫ ފަޅު ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވާފައިހުރި ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 17:35 އެހާކަންހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން … ތަފްސީލް


ކ-ވ: މ. ކޮރެނެޓްޕީކް، ސައިފް އިބްރާހިމް (29އ) އާއި ގ. ފެންބޯހުރާ ، ނިވާން އަޙްމަދު (31އ) --

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މ. ކޮރެނެޓްޕީކް، ސައިފް އިބްރާހިމް (29އ) އާއި ގ. ފެންބޯހުރާ ، ނިވާން އަޙްމަދު (31އ) އެވެ. ސައިފް … ތަފްސީލް


viber_image_2019-08-24_12-59-57

ފުލުހުންނާއި އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލާއި އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން “ލައިސަންސް ނަގައިފިން” ނަމުގައި ދިގުރަށުގައި ލައިސަންސް ނަގައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ދިގުރަށަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އުޅަނދުތައް ބޭނުންކުރާ ރަށަކަށް ވީނަމަވެސް، ލައިސަންސް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ރަށެއްކަމުން، ރައްޔިތުންނަށް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް