kulhudhuffushi

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފިހާރައެއްގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ، އެފިހާރައިން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާތަކެއް ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮއްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީީ ކުޅުދުއްފުށި ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ މި ޖުލައި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:11 ހާއިރު ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މި ޖުލައި މަހުގެ … ތަފްސީލް


މުޞްޠަފާ އަޙްމަދު

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ފޭދޫ، އުޖާލާ، މުޞްޠަފާ އަޙްމަދު (28އ)  އެވެ. ވީމާ މުޞްޠަފާ އަޙްމަދާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9631696 ށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ … ތަފްސީލް


gan

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު  މީހަކު މަރަދޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މި ޖުލައި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 03:45 ހާއިރު  … ތަފްސީލް


IMG_20190706_181526_360

މ . ކޮޅުފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭަޝަނާއި މ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ގުޅިގެން މ. ކޮޅުފުށީގައި ހުންނަ މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖުލައި 5 ން 6 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ގްރޭޑް … ތަފްސީލް


މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތ.ކިނބިދޫގައި  މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ކިނބިދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް އެރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް  ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޖުލައި 5 ވަނަ ދުވަހު 22:52 ހާއިރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެފިރިހެނަކާއި 42 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެމީހުން … ތަފްސީލް


viber_image_2019-07-06_18-28-23

މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓުގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ހުޅުމާލެގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ “އަވަށްޓެރި ރެސް” ހަވީރުގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ޖުލައި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 111 ކައިރި ހުސްބިމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޙަރަކާތަކީ ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 109، 110 އާއި 111 ނަންބަރު ފްލެޓްތަކުގައި … ތަފްސީލް


police-101

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ.ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކުު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖުލައި 4 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:04 ހާއިރު ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގުައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދަނިކޮށް އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހުއްޓުވައި، ބަލައިފާސްކުރިއިރު … ތަފްސީލް


ގުރައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން : މި ޕްރޮގްރާމުގައި ވަނީ 20 އުޅަނދެއް ބަލައިފާސްކޮށްފައި --

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މެރިން ޕޮލިސްގެ މެރިން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކ.ގުރައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މުދާއުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއި ޕަސިންޖަރުން އުފުލާ … ތަފްސީލް


police-151

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަހިބަދޫގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖުލައި 5 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 02:00 ހާއިރު މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ … ތަފްސީލް


police-212

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލ.މާވަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާވަށަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ލ.ގަމުން ފުރައިގެން މާވަށަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ފެރީއަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންނަކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 31 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މާވަށު ބަނދަރަށް ފެރީކައިރިކުރުމުން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »