Gana

ގާނާގެ އެކްރާ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖޭ.އީ ވިލްސަން ގާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީރީޒްގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް ބައިގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ޕެއަރ ލޯ މެޑަލް  ހޯދައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ބެޑްމިންޓަން ފެޑަރޭޝަން (ބީޑަބްލިއުއެފް) އިން ޖުލައި 18އިން 21އަށް ގާނާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖޭ.އީ ވިލްސަން ގާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީރީޒްގެ ޑަބަލްސް އިވެންޓް ގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޕޮލިސް ލާންސް … ތަފްސީލް


JJU

ކުޑަކުދިން ކުށުގެވެށިން ދުރުކޮށް އެކުދިންނަށް ލިބޭ އެކިއެކި އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއެކު މަޝްވަރާ  ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖުލައި 27 ވަނަ ދުވަހު ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، ކުށްކުރާ ކުދިންނާމެދު … ތަފްސީލް


Funadhoo 1

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި މަގުމަތީގެ ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ނެޝަނަލް ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕޭން ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ފަށައިފިއެވެ. ފުނަދޫ ސްކޫލްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި މިކެމްޕެއިން ފައްޓަވައިދެއްވައި ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ދަރިވަރުން ސަމާލުކަންދީ ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި ބައިސްކަލް ދުއްވުމުގައި … ތަފްސީލް


Hiriya

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި މަގުމަތީގެ ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ނެޝަނަލް ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕޭން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި މިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް ދެއްވައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ނައިބް ފައިސަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގައި … ތަފްސީލް


Vaadhoo

ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވާދޫ އިސްރައްވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް ” އިސްރަށްވެހިންގެ މައިޒާން” ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕަރޓްމަންޓާއި ގދ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގައި، އިސްރައްވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އިސްރަށްވެހިން ހޭލުން ތެރިކުރުމުންގެ ގޮތުން، … ތަފްސީލް


ސ.ހިތަދޫ، އަރާއިރު، ޝާހިދު ރަޝީދު

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހިތަދޫ، އަރާއިރު، ޝާހިދު ރަޝީދު (43އ) އެވެ. ޝާހިދު ރަޝީދު ހޯދަމުންދަނީ، ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާބިތުދަރަނީގެ … ތަފްސީލް


Buruni 1

ޕޮލިސް އެކަޑަމީއާއި، ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒާއި، ތ. އަތޮޅު ޕޮލިހާއި، ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލާއި، ބުރުނީ ސްކޫލް ގުޅިގެން، އެސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތައް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، … ތަފްސީލް


kudahuvadhoo

ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލިޓުލް މެއިޑުންނާއި ސްޓަރ ދަރިވަރުން މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖުލައި 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކާއި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ އުމުރާއި … ތަފްސީލް


Funadhoo

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ޖުލައި 25 އިން 27 އަށް އެސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަރލްގައިޑް ކޭމްޕްގެ ދަރިވަރުންނަށް ސެލްފް ޑިފެންސާއި ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް އެކްސަސައިޒްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ފިޒިކަލް ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯމްއަޕް ކުރުމާއި ފިޒިކަލް ހަރަކާތްތައް ނިމުމުން … ތަފްސީލް


police 4

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހއ. ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެރަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ހޯރަފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޖުލައި 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެދަށުން މި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »