Traffic mnt

އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެދުމުގެ މަތިން އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ގުޅިގެން އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  8،9 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރެފިކް މޮނީޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖޫން މަހުގެ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި … ތަފްސީލް


police-181

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ. އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބ. އޭދަފުށީ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ބ.އޭދަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔާފާރި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން … ތަފްސީލް


ނޫސްބަޔާން ނަންބަރު:PMC/2019/08 1988 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދިން ޢުދުވާނީ ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ހ.ހާޖަރާގެ ޢަބްދުﷲ ލުތުފީ ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޛް ކުރަމުންދަނިކޮށް 2010 ޖެނުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ އާއިއެކު ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާފައިވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އޭނާ ވަނީ … ތަފްސީލް


GID

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހިތަދޫ / ކަދުރުމާގެ، މުޙައްމަދު ނާޘިމް (38އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި … ތަފްސީލް


police-212

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދ.ހުޅުދެލިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން ހުޅުދެއްޔަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ލޯންޗަކުން ހުޅުދެއްޔަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޖޫން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:40 ހާއިރު … ތަފްސީލް


ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގެ ތެރެއިން --

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އެރަށު ސްކޫލް ގުޅިގެން އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖޫން މަހުގެ 25 ން 27 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންތަކުގައި ވަނީ އެންޓި ސޯޝަލް ބިހޭވިއަރ އާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ހަނގާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ. އަދި ކުށްމަދުކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ކުރެވިދާނެ … ތަފްސީލް


police-212

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތ.ހިރިލަންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ތ.ހިރިލަންދޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހިރިލަންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތި ބޭނުންކޮށް އަދި އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޖޫން 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ހާއިރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި … ތަފްސީލް


ވ. އަލްފްރެޝްކޯ، މުޙައްމަދު ޢާޒިމް (50އ) --

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ވ. އަލްފްރެޝްކޯ، މުޙައްމަދު ޢާޒިމް (50އ) އެވެ. މުޙައްމަދު ޢާޒިމް ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ ސާބިތު ދަރަނީގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ … ތަފްސީލް


hithadhoo

ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމުގައި އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގެ އިސްރަށްވެހިންނަށް ސެޝަނެއް ނަގައިދީފިއެވެ. މި ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގެ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނަކީ ހިތަދޫގެ އިސްރަށްވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް … ތަފްސީލް


ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ވައްކަމުގެ ތިން މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ތަކެތި: މިތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި --

 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މިމަހު ހުށަހެޅުނު ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތިން މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ވައްކަމުގެ މިތިން މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީ ގެއަކުން ކަރަންޓް ރޮންދާއަކާއި ގްރޭންޑަރަކާއި ބުރުމާއެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް