Noonu Atoll

ކުށްމަދު އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހަފްތާއަކު ދެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާގޮތަށް ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ނ. އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް … ތަފްސީލް


ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ސިމާޙް ޖަލީލް، މިނާ / ގދ.ތިނަދޫ--

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިއަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ތިނަދޫ / މިނާ، އިސްމާޢީލް ސިމާޙް ޖަލީލް (34އ) އެވެ. އިސްމާޢީލް ސިމާޙް ޖަލީލް ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ދަޢުވާކުރާ ސާބިތު … ތަފްސީލް


GID vakkan

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނަކީ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ، ވައްކަމުގެ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 3322111 އަށް ނުވަތަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.


Naifaru

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ނައިފަރުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ނައިފަރުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 29 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މެއި 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 00:00 … ތަފްސީލް


Hulhumale beach

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ޓޫރިސްޓް ޕޮލިހާއި އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އިދާރާތައް ގުޅިގެން، ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބޯޑުތަކެއް ހުޅުމާލޭ  މޫދަށްއެރޭ  ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓައިފިއެވެ. މޫދަށް އެރެން ރައްކާތެރި ސަރަޙައްދުތައް އަންގައިދޭ … ތަފްސީލް


Naru roalu

ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަރަންޓު ނަރު ރޯލުތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާތީ އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީކުރަމުންނެވެ. ވީމާ މި ކަރަންޓު ނަރު ރޯލުތަކުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި، ވެރިފަރާތްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ނަރު ރޯލުތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ. … ތަފްސީލް


police

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރަމުންދާ މީހަކު ހަށިގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވައިގެން ގެންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މެއި … ތަފްސީލް


chess 1

 ޕޮލިސް ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިމަހު 12ން 14ށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަމަޟާން ރާޒުވާ މުބާރާތް ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ޓްރޮފީ އާއި މެޑަލް ހަވާލުކޮށްދީފިއެވެ. އިސްކަންދަރުކޮށި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލްގައި ރޭ ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި، މުބަރާތުން ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިންނަށް ޓްރޮޕީ އާއި މެޑަލް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު މުހައްމަދެވެ. އެގޮތުން މި … ތަފްސީލް


Mahibadhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މަހިބަދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  މަހިބަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅޭކަމަށް އާންމުފަރާތަކުން ދިން މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ރޭ ފަތިހު 05:40 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި، މަހިބަދޫ މަގުމަތިން ސައިކަލެއްގައި މިމީހާ ދަނިކޮށް … ތަފްސީލް


viber image 2019-05-13 , 09.41.44

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފުނަދޫން މީހަކު  ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުނަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މެއި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 18:16 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »