Kamadhoo

ބ. ކަމަދޫގައި ގެސްޓް ހައުސްއާއި ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މެއި 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، ކަމަދޫގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި އަދި ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވައްކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި … ތަފްސީލް


police 3

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ. އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި  ށ. މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި 21 އަހަރުގެ ދެމީހަކާއި 34 އަހަރުގެ މީހަކާއި 41 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން 34 އަހަރުގެ މީހާއާއި 41 އަހަރުގެ … ތަފްސީލް


police 4

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ގއ. ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ދާންދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  22 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ރޭ 22:30 ހާއިރު  ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި މިމީހާ … ތަފްސީލް


Drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އދ. މާމިގިލީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން މާމިގިއްޔަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ބޯޓަކުން މީހަކު މާމިގިއްޔަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މިއަދު ހެނދުނު 07:20 ހާއިރު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ … ތަފްސީލް


Nilandhoo

ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުދައްރިސުން ޓްރެފިކްގެ ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ސްކޫލްގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު … ތަފްސީލް


ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޢިމާދު އަޙްމަދު--

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ސ. ފޭދޫ، އުޖާލާގެ / މުޙައްމަދު ޢިމާދު އަޙްމަދު (24އ) އެވެ. ވީމާ މުޙައްމަދު ޢިމާދު އަޙްމަދާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ … ތަފްސީލް


ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑިޑާ

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބަނގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޑިޑާ (30އ) އެވެ. ވީމާ ޑިޑާއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.


Work shop 1

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯޓު އޮފިސަރުންނާއި އަދި ރޯޑް ސޭފްޓީ ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ‘ކޮމިއުނިކޭޝަން ފޮރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް’ ގެ ނަމުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މެއި 20ން 23ށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕްގައި، މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ރަނގަޅުގޮތުގައި … ތަފްސީލް


Makunudhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި މަކުނުދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅުގައި ދުއްވާ އަތޮޅު ފެރީން މަކުނުދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މެއި 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:39 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި … ތަފްސީލް


Muli

ކުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މ. މުލީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މެއި 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، މުލީގެ ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފިހާރަތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރުމާއި ފިހާރަތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »