laamu council

ލ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރުކަމާއި އަލަަށް ހަވާލުވެލެއްވި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު އެ އަތޮޅު ފޮނަދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، ފޮނަދޫގެ އާންމު ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ކުށްމަދުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅުކުރަން ހުރި … ތަފްސީލް


drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައިި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 19 ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކޮށް  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ތަކަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މި ދެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 17 އަހަރާއި 38 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ފިރިހެނުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހިންގި ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަންގައި، … ތަފްސީލް


Arabiyyaa

ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްްގެން ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒު ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ” ކޭންޕު ފުރާވަރު” އަލްމަދަރަސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ކޭމްޕުގައި، ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމާއި ސިފަވަންތަ ދިރިއުޅުމަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް އުގަންނައި ދިނުމަށް … ތަފްސީލް


Thimarafushi

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރަމުންދާ ގްރޭޑް ދޭއްގެ ދަރިވަރުން ތިމަރަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް ދަރިވަރުން ކުރަމުންދާ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ދޭއްގެ ދަރިވަރުން އެޕްރީލް 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ތިމަރަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ … ތަފްސީލް


Bilehdhoo 1

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފ. އަތޮޅު ބިލެއްދޫގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށް ބިލެއްދޫގައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ބިލެއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްޓޭޝަން ހުޅުއްވައި ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އައްޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި … ތަފްސީލް


Madifushi

ތ. މަޑިފުށީ ސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުން އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް ދަރިވަރުން ކުރަމުންދާ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން އެޕްރީލް 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުން މަޑިފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން … ތަފްސީލް


Galolhu 1

މާލޭ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން،ރައްޔިތުންނާގާތުން ޚިދްމަތްދިނުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހުރިކަންބޮޑުވުންތައް ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި “ވޯކް އެންޑް ޓޯކް” ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ. ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މިއަދު މިކެމްޕޭން ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް ނަވީންއެވެ. މިކެމްޕޭން … ތަފްސީލް


Maaenboodhoo PD1

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދ.އަތޮޅު މާއެނބޫދޫގައި ޕޮލިސް ޑެސްކެއް ޤާއިމްކޮށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފިއެވެ. މާއެނބޫދޫ ޑެސްކުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު މާއެބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި، ޕޮލިސް ޑެސްކު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި ކަމިޝަނަރ … ތަފްސީލް


ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފައިލު ފޮޓޯ ޕޮލިސް މީޑިއާ

މާލޭގައި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ” ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް” ގެ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ބުރު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓިފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ޓްރެފިކް  މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމަށް އިސްކަންދަރުކޮށި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލްގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު … ތަފްސީލް


Marine police

ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފިއެވެ. މެރިން ޕޮލިހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ގުޅިގެން ދޫނިދޫގައި ރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި އެ ޤާނުނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަލަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަށް މުވައްޒަަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި، މެރިން ޕޮލިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »