Dhihdhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ހއ. ބާރަށަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ބޯޓަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންނަކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އެޕްރީލް 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު … ތަފްސީލް


Hinnavaru

ޅ. ހިންނަވަރު ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޒިޔާރަތުގައި އެ ގޭބިސީތަކުގައި ހުރި ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވެއެވެ. އަދި ހިންނަވަރުގައި އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކުށްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ގެދޮރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ވައްކަން … ތަފްސީލް


Fuvahmulah

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އެޕްރީލް 19 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 42 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށް، … ތަފްސީލް


Maafushi

ޓުއަރިސްޓް ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ކ.މާފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި މިބައްދަލުވުގައި، ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓުއަރިސްޓް ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން، ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. މާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުގައި، … ތަފްސީލް


Guraidhoo

މިއަހަރުގެ އާތުއަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ” ސޭ ނޯ ޓު ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ގުރައިދޫ ސްކޫލުން އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން … ތަފްސީލް


Bilehdhoo

ފ. ބިލެއްދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޭޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހު ފ. ބިލެއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ، ވިޔަފަރާރިވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ފިހަރާތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރުމާއި ވިޔަފާރިކުރުމަށް އަންނަ މީހުންގެ އަމަލުތައް ދެނެގަތުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ސިނގިރެޓް ފަދަ ދުންފަތުގެ … ތަފްސީލް


Vilufushi

ތ.ވިލުފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވިލުފުށީ ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޭޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި  ފުލުހުންގެ ދަޢުރާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރާވާފައިވާގޮތް ދަރިވަރުންގެ އުމުރާއި ގުޅޭގޮތަށް ބުނެދީފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ތަކުގައިބޭނުންކުރާ ތަކެތި … ތަފްސީލް


Thinadhoo Scouts

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޭޕްރީލް 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ތިނަދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި  މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާއި، ހިނގާބިގާވެ އުޅުމުގައާއި އަދި ބައިސްކަލް ފަދަ އުޅނަދު ދުއްވާއިރު ވިސްނަންވީ ކަންތައްތަކާއި އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ … ތަފްސީލް


Batoll

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު  މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  ކަމަދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުން އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން  އިންޓެލިޖެންސާއި އޭދަފުށި ޕޮލިސް ގުޅިގެން  އެޕްރީލް 18 … ތަފްސީލް


Alifushi

ރ. އަލިފުށީ ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އެޕަލް ގަޑިއަކާއި ފައިސާތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ހޯދައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 34  އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އަލިފުށީ ގެއަކުން ވައްކަންކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ އޭޕްރީލް 19 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށް، … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »