Velidhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ. ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ވެލިދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ރޭ ދަންވަރު 00:48 ހާއިރު ވެލިދޫ … ތަފްސީލް


SH Fohdhoo

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މޫދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން މޫދަށް އެރި އުޅުމުގައި ދަރިވަރުން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަން ބުނެދީ ފެތުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ދެމިތިބުމަށް ކަސްރަތުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުންކުރުމާއި … ތަފްސީލް


drug

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ. އިއްޔެ ނައްތާލާފައިވަނީ، 2011ން 2019ށް އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބަގުރަލާއި އަދި މިއަހަރުގެ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ނައްތާލި ބަނގުރަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 16 މައްސަލައަކައީ 20 … ތަފްސީލް


thinadhoo

ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ގދ. ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓިފިކެޓް ދީފިއެވެ. ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އަޕަރ ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރ  ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


PLCvsIMM

18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ކުލަބް އިމިގްރޭޝަން ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ކުލަބް އިމިގްރޭޝަނާ ވާދަކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 8-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗުގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ޖެހި އަށް ލަނޑުގެ ތެރެއިން ހަ ލަނޑު ސަކޫނާ … ތަފްސީލް


Thinadhoo school 3

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގދ. އަތޮޅު ޕޮލިހާއި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގުޅިގެން ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ރޭ ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ހެޑް އޮފް ސެންޓްރަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއީލް ނަވީނެވެ. … ތަފްސީލް


Dhihdhoo

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓުންނަށް ސްވިމިން އެންޑް ރެސްކިއު ޕްރޮގްރާމެއް ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެޕްރީލް 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، މޫދުގައި ގެނބިގެން އުޅޭ މީހެއް ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެފަދަ މީހަކަށް ފުރަތަމަ ދޭނެ ފަރުވާތަކަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދީފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ މީހަކު ރައްކާތެރި … ތަފްސީލް


Arabiyya school

ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ކުރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަންލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓުން، އަލްމަދަރަސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ކޭމްޕު ފުރާވަރު” ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓިފިކެޓް ދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އަލްމަދަރަސުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ފުލުހުންގެ ސަޕޯރޓް ސަރވިސަސް ގެ ހެޑް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފަރުހާދު … ތަފްސީލް


CP Cup Volley

ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ “ސީޕީ ކަޕް” ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. އޭޕްރީލް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު މި މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފަރުޙާދު ފިކްރީއެވެ. ސީޕީ ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 14 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ދެ ޑިވިޜަނަކަށް ބަހާލައިގެން … ތަފްސީލް


drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 31 … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »