AA Rasdhoo

އިންސާނީ ވަގުފާރި (ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ) އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް އއ. ރަސްދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އެންޓި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޑިޕާޓްމަންޓާއި އއ. ޕޮލިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިޕްރޮގްރާމްގައި، އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ ކޮބައިކަމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކާއި އަދި އެފަދަ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ … ތަފްސީލް


Naifaru

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ މާލެއިން ފުރައިގެން ނައިފަރަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ބޯޓަކުން ދަތުރުކުރަމުންދާ މީހަކު ހަށިގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވައިގެން ނައިފަރަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސައް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މިއަދު 16:00 … ތަފްސީލް


Neykurendhoo

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ނޭކުރެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން، އެރަށުގެ ގޭބިސީތަކާއި އެރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މިއަދު ފެށި މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، ނޭކުރެންދޫގައި ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ތަނަކާއި އެރަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް … ތަފްސީލް


Kaashidhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ. ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކާށިދުއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން ކާށިދުއަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ބޯޓަކުން ކާށިދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް އާންމުފަރާތަކުން ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ދިން މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މިއަދު ހެނދުނު … ތަފްސީލް


Naifaru traffic

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ނައިފަރުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމަކީ ނައިފަރުގައި ދުއްވާ  އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، އެރަށުގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި އަމާން މަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން … ތަފްސީލް


L Gan

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކާއި 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ގަމު މަތިމަރަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސައް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މިއަދު 08:09  … ތަފްސީލް


HA Atoll

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ. އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ޕޮލިސް ޑެސްކްތައް ހުރި ރަށްތަކުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީއާއި އިންޝުއަރެންސާއި ރޯޑްވާދިނަސް ބެލުމުގެ އިތުރުން ޓްރެފިކްގެ … ތަފްސީލް


Naifaru dharus

ޅ. ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގައި، “އަޅުކަމާއި ތަޤްވާ” މި މަޢުލޫއަށް ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ނަޞޭހަތްދީފައިވެއެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި ދީނީ ކަންކަމަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިދަރުސްގައި ދަރިވަރުންނަށް ދީނީ ނަޞޭހަތް … ތަފްސީލް


Thinadhoo

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގދ. އަތޮޅު ޕޮލިހާއި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގުޅިގެން ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި، އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސެލްފް ޑިފެންސް ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މަގުމަތީގައާއި ޚާއްޞަކޮށް ސްކޫލް … ތަފްސީލް


Athif

ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޅ.ނައިފަރު / އަތިރީގެ، އަޙްމަދު ޢާޠިފް ޢަބްދުﷲ (24އ) އެެވެ. ވީމާ އަޙްމަދު ޢާޠިފް ޢަބްދުﷲ އާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް