Dhaandhoo

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، ގއ. ދާންދޫ ސްކޫލާއި މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި އެެ ދެ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދެ ޕްރޮގްރާމްގައި، ރިވެތި އަދަބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ކުށުގެ ވެށިން … ތަފްސީލް


Gahdhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ގައްދޫ ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ރޭ 1:25 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށް، މިމީހާ … ތަފްސީލް


bangura

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއެކު އަށް ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މައްޗަންގޯޅި ގެއެއްގައި ބަނގުރާ އުފައްދާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައިި ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރިކޮށް ބަނގުރާ ގެންގުޅެ އަދި ބަނގުރާ ބޭނުންކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި … ތަފްސީލް


girl guide

ގަރލްގައިޑް އެންވަޔަރަމަންޓް ކޭމްޕް 2019 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްނޯރކްލިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މާރިޗު 15ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސެޝަންގައި، ފަތަން ދަސްކުރުމާއި ފީނަން ދަސްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އަދި މޫދަށް އެރި އުޅުމާއި ސްނޯކްލިންގއަށް ގޮސް އުޅުުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މޫދަށް އެރިއުޅުމުގައި، މުރަކަތަކާއި ކަނޑުއަޑީގެ އެހެނިހެން … ތަފްސީލް


team building

ގަރލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓީމްބިލްޑިންގާއި ލީޑަރ ޝިޕް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި، ކ. މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި ގަރލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން، މާރިޗު 15ވަނަ ދުވަހު  މާފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތްތަކުގައި، ލީޑަރޝިޕަކީ ކޮބައިކަމާއި ލީޑަރެއްގެ ދައުރާއި އަދި ލީޑަރެއްގެ ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި … ތަފްސީލް


Rad hat system

ރެޑް ހެޓް ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ތިން ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފިއެވެ. ރޯސްވެއަރ ކޯރޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މާރިޗު 16ން 20ށް ކުރިއަށްގެންދާ މިކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރީލަންކާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަމާޙްއާއި، ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް މުޙައްމަދު ޒިޔާއުއާއި، ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް އިސްމާއީލް ޢާފީއެވެ. މިކޮންފަރެންސްގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބޭނުންކުރާ ނެޓްވޯރކް ލިންކްތަކުގެ … ތަފްސީލް


އިބްރާޙިމް ޢަލީ, މުބާޙްމަންޒިލް / ޏ.ފުވައްމުލައް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީޏ.ފުވައްމުލައް / މުބާޙްމަންޒިލް، އިބްރާޙިމް ޢަލީ  (55އ) އެވެ. އިބްރާޙިމް ޢަލީ  ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ދަޢުވާކުރާ ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ބަންދުގައި … ތަފްސީލް


Fuvahmulah drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޏ.ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިނގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެރަށުގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މަސްތުވާތަކެތިގެ ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އިންޓެލިޖެންސާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން … ތަފްސީލް


Dhaandhoo

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ގއ. ދާންދޫގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މާރިޗް 15ން ފެށިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި ވިޔަފާރަިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ރަށުގައި … ތަފްސީލް


މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހޯދާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި --

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން އދ. އޮމަދޫއަށް ފުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »