awareness

ކުށްމަދު އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސައިކަލް ވަގަށް ނަގާ މައްސަލަ ހުއްޓުވުމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިއަދު މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެ އާންމުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. … ތަފްސީލް


Funadhoo school

ފައުންޑޭޝަން ލެވެލްގެ ދަރިވަރުންގެ މުޤައްރަރުގައި ހިމެނޭ ފިލަވަޅަކާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ށ. ފުނަދޫ  ސްކޫލްގެ އެލް.ކޭ.ޖީއާއި  ޔޫ.ކޭ.ޖީގެ ދަރިވަރުން ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކަށް ކުރަމުންދާ  ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.   އެގޮތުން ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ދަރިވަރުން މިއަދު މިކުރި ޒިޔާރަތުގައި، މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާއި މަގުމަތީގައި އުޅޭއިރު ދަރިވަރުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަން … ތަފްސީލް


Kanduhulhudhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ޑެސްކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، އެ އަތޮޅުގައި ދަތުރުކުރާ ޕްރޮވިންސް ފެރީން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ. މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ކަނޑުހުޅުދުއަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ އެ އަތޮޅު ފެރީގައި ކަނޑުހުޅުދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، އެރަށު ޑެސްކުގައި މަސައްކަތްކުރާ … ތަފްސީލް


Laamu Atoll

ހެޑް އޮފް ޑިވިޜަނަލް ޕޮލިސިންގ، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ލ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އިސްދޫ ކައުންސިލާއި އަދި ކަލައިދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ދެރަށުގެ ކައުންސިލާއި މިއަދު ވަކިވަކިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ފުލުހުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންކަމާއި … ތަފްސީލް


Dhiyamigili

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދިޔަމިގިލިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  ދިޔަމިގިއްޔަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ލޯންޗަކުން ދިޔަމިގިއްޔަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ދިޔަމިގިލި ޕޮލިސް ޑެސްކާއި އަދި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން މިއަދު ހިންގި … ތަފްސީލް


ކ-ވ: އާދަމް މޫސާ އަދި އަޙްމަދު ޝަރީފް--

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިދެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޅ.ނައިފަރު / ރޭނިގެ، އާދަމް މޫސާ (69އ) އަދި ގދ.ގައްދޫ / ގުލްފާމުގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފު  (46އ)އެވެ. އާދަމް މޫސާ … ތަފްސީލް


Dhiggaru

ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އެރަށު ކައުންސިލު ގުޅިގެން ދިއްގަރު އަންހެނުންނަށް ވޮލީ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. ދިއްގަރު އަންހެނުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިކޭމްޕްގައި، ވޮލީ ކުޅޭނެ ގޮތާއި ޝޮޓްތައް ޖަހަން ބޭނުންކުރާނޭ އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްދީފައިވެއެވެ. މާރިޗް 19ން 25ށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ކޭމްޕްގައި 37 ކަނބަލުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ރަށު ކައުންސިލްގެ … ތަފްސީލް


AA Rasdhoo

މޫދަށްއެރި އުޅުމުގައި ދިމާވާ އެކިހާދިސާ ތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް އއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި މާރިޗް 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، މޫދަށްއެރި އުޅުމުގައި މީހަކު ގެނބިއްޖެ ހާލަތުގައި ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތާއި އެންމެ … ތަފްސީލް


MNDF meeting

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާގެ ކޮމާންޑަރ ކާނަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ސައުތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުސްތާޤް މުޙައްމަދާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.  ލ. ކައްދޫގައި ހުންނަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ހެޑް ކުއާޓާރގައި މާރިޗް 23 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، އެޕްރީލް 6ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ އިންތިޚާބްގެ … ތަފްސީލް


ލ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހޯދާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭއ ެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ޕެކެޓްތައް --

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ލ.ގަމުން މީހަކު  ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ލ.ގަމުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އިންޓެލިޖެންސާއި ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގުޅިގެން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »