ކ.މާލެ / މ.ދޮރަގަލި، އަޙްމަދު ރިޔާޟް--

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މުދަލައް ގެއްލުންދިނުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ / މ.ދޮރަގަލި، އަޙްމަދު ރިޔާޟް (40އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި … ތަފްސީލް


Ungoofaaru swimming

ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އެރަށު ސްކޫލު ގުޅިގެން ކުރިޔަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްކޫލު ކަރިކިއުލަމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ފަތަންދަންނަ ކުއްޖަކަށް ހެދުމާއި ކުދިންގެ ހިތުގައިި ފެތުމަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި އަދި ފެތުމުގެ މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްފެށި … ތަފްސީލް


dhuvaafaru

ރ. ދުވާފަރު ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނަށް ޓްރެފިކް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގައާއި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދުވާފަރު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 9 އަދި … ތަފްސީލް


Landhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ. ލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ނ. އަތޮޅުގައި ދުއްވާ އަތޮޅު ފެރީން ދަތުރުކުރަމުންދާ މީހަކު މާޅެންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފެބުރުވަރީ 25ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 33 … ތަފްސީލް


ގދ.ގައްދޫ / އަދުންގެ, އަޙްމަދު ޝަކީލް --

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ގައްދޫ / އަދުންގެ, އަޙްމަދު ޝަކީލް (43އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި … ތަފްސީލް


Dhevvadhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގދ. ތިނަދޫގައިި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ފެބުރުވަރީ 25 ވަނަ ދުވަހު 19:45 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ތިނަދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 42 އަހަރުގެ … ތަފްސީލް


Addu drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫސިޓީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި  މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ފެބުރުވަރީ 25ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 29 އަހަރުގެ މީހަކާއި 51 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މި … ތަފްސީލް


Kudahuvadhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކުޑަހުވަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފެބުރުވަރީ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 20:00 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކުޑަހުވަދޫ … ތަފްސީލް


Adam & Abd Rahman

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ޅ. ނައިފަރު / ރޭނިގެ، އާދަމް މޫސާ (69އ) އާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ/ މުރިނގު، އަބްދުއްރަޙްމާން އަޝްރަފް (26އ) އެވެ. މިމީހުންގެ ތެރެއިން … ތަފްސީލް


1.

ސިލްސިލާކޮށް ކައުންސިލްތަކާއެކު ބާއްވާ މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފުލުހުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ފެބުރުއަރީ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ހާއިރު ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމަކީ ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުށްމަދުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރިއަށް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »