ފައިލް ފޮޓޯ--

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓުން މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 11 ދިވެއްސަކުހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 17 އަހަރާއި 33 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 11 މީހެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނުވަ ފިރިހެނަކާއި 20 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ އިތުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެކެވެ. މިމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމަށްފަހު، އެތަކެތީގެ … ތަފްސީލް


Omadhoo

 ގަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތ. އޮމަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ތ.ކިނބިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، ގަނާ ކުރުމަކީ ކޮބައިކަމާއި ގަނާކުރުމުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ މައްސަލަތަކާއި ސްކޫލު މާހައުލުގައި ގަނާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ ކަންކަމާއި އެފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެ ތިބުމަށް ދަރިވަރުން މަސައްކަތްކުރަންވީ ގޮތާއި … ތަފްސީލް


Hithadhoo Banguraa

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސާމާނުތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހިތަދޫގައި ބަނގުރާ އުފައްދާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފެބުރުވަރީ 26ވަނަ ދުވަހުގެ 13:45 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން، އެރަށުގެ ފަޅު ގެއެއް … ތަފްސީލް


Villufushi

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތ. ވިލުފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިހިނގާ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މިޕްރޮގްރާމަކީ، ތ. ވިލުފުށީގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް … ތަފްސީލް


GA Nilandhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ނިލަންދޫގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކާއި ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން، މިއަދު 09:50 ހާއިރު ހިންގި … ތަފްސީލް


Dhaandhoo

ދާންދުއަކީ ކުށްމަދު އަމާން ރައްކާތެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޝަންތަކެއް އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސާގުޅިގެން ފެބުރުވަރީ 25ން 26ށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެތެރެއިން، ކުށްތަކަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެރަށުގައި ހުރި ފަޅުގެތަކާއި ހުސްބިންތަކާއި ރަށުތެރޭގައި ގުރޫޕު ހަދައިގެން މީހުން އެއްވެ ހުޅޭ … ތަފްސީލް


Maavashu drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ. މާވަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ލ. މާވަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން، ފެބުރުވަރީ 26ވަނަ ދުވަހުގެ 18:10 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 26 … ތަފްސީލް


dhangethi

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިޤްރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން އދ.ދަނގެތި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ދަނގެތި އިޤްރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ އެލްކޭޖީ ދަރިވަރުންް މިއަދު ކުރި މިޒިޔާރަތަކީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލައިލުމުގެ ގޮތުންކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން، ފުލުހުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ދަނގެތި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތްތަކާއި އެތަނުގައި … ތަފްސީލް


Rasdhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އއ. ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މާލެއިން ރަސްދުއަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ފެރީ ލޯންޗަކުން މީހަކު ރަސްދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފެބުރުވަރީ 26ވަނަ ދުވަހުގެ 17:56 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ރަސްދޫ ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


PLC Veterans11

ޕޮލިސް ކުލަބު ވެޓަރެންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އައި ކުލަބާއި ޓީއާރުސީ އާއި ސީޕީސީ އަދި ސީއައިސީ ވެޓަރެންސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އައި ކުލަބާއި ޕީސީޑީ ވެޓަރެންސް ވާދަކުރިމެޗު އައި ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވުނީ އައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »