vlcsnap-2019-02-18-15h36m49s191

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހަކީ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ،ޕާރކް ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ ވަށިގަނޑުގައި އޮތް މޯބައިލް ފޯނެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 3322111 އަށް ނުވަތަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި … ތަފްސީލް


S. Feydhoo

 ގަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ފޭދޫ ސްކޫލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، ގަނާ ކުރުމަކީ ކޮބައިކަމާއި އެފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެ ތިބުމަށް ދަރިވަރުން މަސައްކަތްކުރަންވީ ގޮތާއި އަދި ސްކޫލު މާހައުލުގައި ގަނާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ނޭދެވޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި … ތަފްސީލް


Holhudhoo saafu

 ކޮބާ ސާފު ގެ ނަމުގައި  ނ. ހޮޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގައި އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ފެބުރުވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ހޮޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަށުތެރެ ސާފު ކުރުމުގެ މި ހަރަކާތަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން މޯލްޑިވްސް ޔޫތުން ހިންގާ ކޮބާ ސާފު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ހޮޅުދޫގެ … ތަފްސީލް


addu

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ދެ ބިޔަރު ދަޅާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކަށް އިންޓެލިޖެންސާއި ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ފެބުރުވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ފޭދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން … ތަފްސީލް


ފައިލް ފޮޓޯ--

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި  ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހުޅުމާލޭން 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. ފެބުރުވަރީ 14ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި، … ތަފްސީލް


Ibrahim Shah

ސިކެންސް އޮޓޯމޯޓިވް ޕެއިންޓިންގ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ފުރައިފިއެވެ. ކޯލޯޑް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޖަކާޓަރގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝާހުއެވެ. ފެބުރުވަރީ 18ން 22ށް ކުރިއަށްދާ މިކޮންފަރެންސްގައި، ފުލުހުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ވެހިކަލްތަކުގެ ޕެއިންޓްކޯޓިންގ ބަދަލުކުރުމާއި ވެހިކަލްތަކުގެ އެހެނިހެން މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.  


Maavashu drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ. މާވަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މާވަށަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މާވަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން މިއަދު 11:40 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި، … ތަފްސީލް


Baarashu awareness

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި ފުލުހުންގެ ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގުޅިގެން، ފެބްރުއަރީ 14ން ފެށިގެން ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ބާރަށު ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، އެސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 7 ން 12ށް ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި އެސުކޫލްގެ މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް … ތަފްސީލް


Maamigilli drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އދ. މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން މާމިގިއްޔަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ލޯންޗަކުން މީހަކު މާމިގިއްޔަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 41 އަަހަރުގެ ބިދޭސީއެކެވެ. ފެބުރުވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 17:00 … ތަފްސީލް


Latheef Ali

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 2081، ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ (57އ) އެވެ. ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ދަޢުވާކުރާ ސާބިތު … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »