ކ-ވ: ރ.އަލިފުށި / ކިނާރާ، ޢަލީ ނަޛީރު (36އ)، ކ.މާލެ/ ގ.ޒަމާނީއާކުލަ، އިސްމާޢިލް ސާމިޚް އަޙްމަދު (38އ)، ތ.ތިމަރަފުށި/ ބުރެވިމާގެ، އިބްރާހިމް ރަޝީދު (54އ)، ކ.މާލެ/ މ.ޒެންތްރަމް، ޢަބްދުއްނާޞިރު އަޙްމަދު (51އ)--

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ނަމަވެސް ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ހަތަރު މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ރ.އަލިފުށި / ކިނާރާ، ޢަލީ ނަޛީރު (36އ) އާއި ކ.މާލެ/ ގ.ޒަމާނީއާކުލަ، އިސްމާޢިލް ސާމިޚް އަޙްމަދު (38އ) އާއި ތ.ތިމަރަފުށި/ … ތަފްސީލް


M Atoll

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމަކީ 2019 އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ރާވާފައިވާ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ކުށްމަދު ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާއި  އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެގޮތުން އާންމު … ތަފްސީލް


Naifaru drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނައިފަރުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސައް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ރޭ 3:00 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ނައިފަރު މަގުމަތިންނެވެ. ނައިފަރު ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


holhudhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ. ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މާލެއިން ހޮޅުދުއަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ބޯޓަކުން މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  28 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ފެބުރުވަރީ 27ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ … ތަފްސީލް


cancer

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުން އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ސްކްރީން  ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި މިއަދު ފެށި މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް މުވައްޒަފުން ސްކްރީންކުރުމާއި އަދި ކެންސަރާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކެންސަރަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކެންސަރު ޖެހުމަށް … ތަފްސީލް


PLC Veterans12

ޕޮލިސް ކުލަބް ވެޓަރެންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މެރިނަރސް ކުލަބާއި އެސްއެސް ވެޓަރެންސް އާއި ސީޕީސީ އަދި ޓީއާރުސީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ އެޗްޑީސީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން މެރިނަރސް ކުލަބު ކުޅުނު މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ އައިއެސްޑީ ވެޓަރެންސްއާ ވާދަކޮށް 6-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު … ތަފްސީލް


Milandhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ށ. މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިލަންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަަތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ފެބުރުވަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިއޮޕަރޭޝަންގައި، ސައިކަލެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ … ތަފްސީލް


ފައިލު ފޮޓޯ--

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްޓްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ފުލެޓެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސައް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ފެބުރުވަރީ … ތަފްސީލް


ޏ.ފުވައްމުލަކު،ދިގުވާނޑު / އެފްރޯ، އަޙްމަދު އިޔާޝް ވަސީމް--

ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ. ފުވައްމުލަކު،ދިގުވާނޑު / އެފްރޯ، އަޙްމަދު އިޔާޝް ވަސީމް (19އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަމްބަރު 9792803ށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ … ތަފްސީލް


ފައިލު ފޮޓޯ--

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްޓްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކ.މާފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން މާފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް