PLC futsal Coach1

ކުލަބު މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް އާއި 18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވާ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ކޯޗުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެގޮތުން ކުލަބް މޯލްޑިވްސްގައި ވާދަކުރާ ޕޮލިސް ކުލަބު ފިރިހެން ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަޙްމަދު ޠާޙާއެވެ. އަދި 18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ވާދަކުރާ ޕޮލިސް ކުލަބު … ތަފްސީލް


thimarafushi drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތ. ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ތ. ދިޔަމިގިލިން ތިމަރަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ފެބުރުވަރީ 19ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން … ތަފްސީލް


Naifaru

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްްފިއެވެ. އެގޮތުން ފެބުރުވަރީ 19ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިއޮޕަރޭޝަނަކީ ނައިފަރުގެ މަގުތަކަކީ އެންމެނަށް އަމާން ރައްކާތެރި މަގުތަކަކަށް ހެދުމާއި ނައިފަރުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ … ތަފްސީލް


buruni

ކުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތ. ވިލުފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން، ތ. ބުރުނީގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 19ވަނަ ދުވަހު ބުރުނީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، އެރަށުގެ ފިހާރަތަކާއި ސައި ހޮޓާ އަދި ކެފޭތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވައްކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް … ތަފްސީލް


Kaashidhoo

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކ.ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މިޕްރޮގްރާމަކީ، ކާށިދޫގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ކާށިދޫގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އާންމު … ތަފްސީލް


camp

ޅ. ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން، އެސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 1ން ގްރޭޑް 3ށް ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 16ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ކޭމްޕްގައި އިންޑޯ އެކްޓިވިޓީ ތަކާއި އައުޓްޑޯ އެކްޓިވިޓީ ތަަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ ސާފުތާހިރު ކަމާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމާއި … ތަފްސީލް


Ab Waheedh

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ، މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ / މ.ޝާމިލްއާބަދު، ޢަބްދުالله ވަޙީދު (50އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9631696ށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ … ތަފްސީލް


Nazeeh

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ތިނަދޫ / ކާފޫރުމާގެ، ނަޒީޙު މުޙައްމަދު (22އ) އެެވެ. ވީމާ  ނަޒީޙު މުޙައްމަދާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9660126ށް ނުވަތަ 3322111ށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ … ތަފްސީލް


GA Maamendhoo

ގއ.މާމެންދޫގައި ދެމުންގެންދާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ މާމެންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ގުޅިގެން  މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، މާމެންދޫގައި ދެމުންގެންދާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާ … ތަފްސީލް


Waleedh

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ސ.ހިތަދޫ / ވެލްސާ، މުޙައްމަދު ވަލީދު (47އ) އެވެ. މުޙައްމަދު ވަލީދު ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ދަޢުވާކުރާ ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް