kinbidhoo

ތ.ކިނބިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެއަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ކިނބިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އޮމަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރަކަށް އައިސް އޮމަދޫގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އޮމަދޫގައި … ތަފްސީލް


Hinmafushi

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ. ހިންމަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ހިންމަފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:27 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ހިންމަފުށީ މަގުމަތިން މިމީހާ … ތަފްސީލް


Komandoo

ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލާއި އެރަށުގައި  ބަގީ ( ރަށު ޕިކަޕް) ދުއްވާ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި،  ކޮމަންޑޫގައި ބަގީ ދުއްވާ ބައެއްފަރާތްތަކުން ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވުމާއި ރަޖިސްރީ ނުކޮށް ދުއްވަމުންދާތީ، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ލައިސަންސް … ތަފްސީލް


Fuvahmulah traffic

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޖަނަވަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމަކީ، ފުވައްމުލަކުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި އަމާން … ތަފްސީލް


GDH Atoll school

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަށްް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ގދ. އަތޮޅުގެ ދެ ސްކޫލެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ގުޅިގެން، ފަރެސްމާތޮޑާ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 8 އަދި ގްރޭޑް 9ގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ، ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ގުޅިގެން، … ތަފްސީލް


Jaleel

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ލ.ކުނަހަންދޫ ، ލިލަކް / ޖަލީލް ޔޫސުފް (42އ) އެވެ. ޖަލީލް ޔޫސުފް ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުމުގެ … ތަފްސީލް


Maayafushi resort

މިހާރަކަށް އަހިސް ރިސޯރޓުތަކުގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަމުންދާ ހާދިސާތައް ގިނަވުމާއިގުޅިގެން މިފަދަ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަން އާއި މާޔާފުށި ރިސޯރޓް މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މާޔާފުށި ރިސޯރޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު މާޔާފުށި ރިސޯރޓްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި، ރިސޯރޓްތަކަށް އަންނަ … ތަފްސީލް


Vaadhoo teachers meeting

ގދ.ވާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނާއި  ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.  ޖަނަވަރީ 24ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަޚްލާގަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި އެކުދިންގެ ކިބައިން ފެންނަ ނޭދެވޭ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި އަދި ސްކޫލް މާހައުލުގައި ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޭމްޕާއި … ތަފްސީލް


footage

މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހަކީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ، ކަންބައިއައިޝާ ރަނިހިނގުން އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި ޕާކްކޮށްފައިހުރި ސައިކަލެއްގެ މަޑިދަށުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި … ތަފްސީލް


Mufeedh n Riyaz

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ / ވ.އާއަލި، އަޙްމަދު މުފީދު (50އ) އާއި، ކ.މާލެ / މއ. ނިއުޔޯރކްހައުސް، މުޙައްމަދު ރިޔާޟް (48އ) އެވެ. މިމީހުންގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »