Kolhufushi

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މ.ކޮޅުފުށީގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ.  ޖަނަވަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު ކޮޅުފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ކޮޅުފުށީގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، ކޮޅުފުށީގެ މަގުތަކަކީ … ތަފްސީލް


Shareef & Mifthah

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ރ.މަޑުއްވަރީ / ބްލޫސްޓާރ، ޙުސައިން ޝަރީފް (33އ) އާއި ރ.މަޑުއްވަރީ / ރިނބުދޫގެ އަޙްމަދު މިފްތާޙް (29އ)  … ތަފްސީލް


Komandoo

          ށ.ކޮމަންޑޫގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ބިދޭސީން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.   ށ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އަންނަމުންދާ ފޯންކޯލް ތަކަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވުމާއި ކޭޝް ކާރޑްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދި ފޯންކޯލެއް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް ކޭޝް … ތަފްސީލް


ފައިލް ފޮޓޯ--

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓުން މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 17 އަހަރާއި 56 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 11 މީހެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހި 7 ފިރިހެނުންނާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދެ ކުދިންނާއި ދިވެހި އަންހެނަކާއި އަދި … ތަފްސީލް


Vilufushi

ތ. ވިލުފުށީގެ ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 30ވަނަ ދުވަހުފެށި މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެރަށުގެ ހުރިހާ ފިހާރައަަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރިވެރިން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި ފިހާރަތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި ފިހާރަތަކުގައި ކުށެއް ހިނގައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި ކުށްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި … ތަފްސީލް


Addu banguraa

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި ތިން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަމާނުތަކެއް ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ބަނގުރާ އުފައްދާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޖަނަވަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު 14:00 ހާއިރު ހިތަދޫ … ތަފްސީލް


Faresmaathoda

ކުށްމަދު އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ،ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް ފަރެސްމާތޮޑާގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން ޖަނަވަރީ 29ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިއޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން، އެރަށުގައި ކުށްހިނގާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ … ތަފްސީލް


Volley

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ކްލަބް ވެމްކޯގެ މައްޗަށް 3-1 ސެޓުން ކުރިހޯދައި ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރެ ކޯޓުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ  ސެޓާއި ދެވަނަ ސެޓްގައި ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، … ތަފްސީލް


Kolamaafushi

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގއ. ކޮލަމާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ޖަނަވަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެރަށު މަގުމަތިން މިމީހާ ހުއްޓުވައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްގެނެސް … ތަފްސީލް


Dhaandhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ގއ. ނިލަންދޫން ދާންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ރޭ 20:30 ހާއިރު  ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި، ދާންދޫ ބަނދަރު … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް