އިސްމާޢިލް ސާމިޙު އަޙްމަދު

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން މި މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، ގ. ޒަމާނީއާކުލަ، އިސްމާޢިލް ސާމިޙު އަޙްމަދު (38އ) އެވެ. އިސްމާޢިލް ސާމިޙު އަޙްމަދު ހޯދަމުންދަނީ … ތަފްސީލް


ރ. ވާދޫ، އައްސޭރި، ޠާސީން ސަޢީދު

ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ރ. ވާދޫ، އައްސޭރި، ޠާސީން ސަޢީދު (21އ) ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވީމާ ޠާސީން ސަޢީދާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9911099 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން … ތަފްސީލް


MPS2253

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މުދަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އަދި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފެށި މިއޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މުދަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ވައްކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް … ތަފްސީލް


police 11

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖުލައި 16 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 21:20 ހާއިރު ފުލުުހުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލުކުރަމުން ދިޔައިރު މިމީހާގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން … ތަފްސީލް


Aquatic

ގއ. ވިލނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލު އިދާރާގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދެވެ. ޖޫން 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، … ތަފްސީލް


police 13

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މަހިބަދޫން ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 29 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މަހިބަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޖުލައި 17 ވަނަ … ތަފްސީލް


RNasheedMeetsSirHugh

 ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަންނީ ލަފާދެއްވުމަށް އިންގިރޭސިވިލާތުން ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮންސަލްޓަންޓް، ޕޮލިސް ސަރވިސް އޮފް ނޯދަރން އައިލެންޑްގެ ކުރީގެ ޗީފް ކޮންސްޓަބަލް، ސަރ ހިއު ސްޓެފަން ރޮޑެން އޯރޑްއާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސަރ ހިއު … ތަފްސީލް


DED

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހުންނާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 42 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 38 އަހަަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. މި … ތަފްސީލް


swim

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ސްކައުޓުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކްލާސްތަކެއް ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖޫން 29 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިކްލާސްތަކުގައި، މޫދަށް އެރި އުޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ތިމާއާއި އަނެކުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމާއި އަދި މޫދުގައި އުޅޭއިރު ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް … ތަފްސީލް


Hanimaadhoo

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހދ. ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިފެކްޓުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހަނިމާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖުލައި 16 ވަނަ ދުވަހު ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާއި ހިނގާބިގާވެ އުޅުމުގައާއި އަދި ބައިސްކަލް ފަދަ އުޅަނދު ދުއްވާއިރު ވިސްނަންވީ ކަންތައްތަކާއި އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް ކުރެވިދާނެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް