ހިރިލަންދޫ

ތ.ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ،އެރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ  މި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމުގައި، އެރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވަގުންނަށް ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވުމަށްޓަކައި ފިހާރަ ބަންދުކުރާއިރު ފިހާރައިގައި ފައިސާ ނުބެހެއްޓުމަށާއި، ފިހާރަ ރަނގަޅަށް ތަޅުލެވުނުތޯ … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކ. މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ކ. ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން ރިސޯޓަކަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ފެރީއަކުން ރިސޯޓަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ޑިސެމްބަރ 3ވަނަ ދުވަހު ހިންގި  މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  51 އަހަރުގެ … ތަފްސީލް


viber image

ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯރ އާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން ގިރިފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ 20ވަނަ ކެޑޭޓް ކޭމްޕްގެ ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއްް، ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.  ގިރިފުށީގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި ‘ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން’ އާއި ގުޅޭގޮތުން ކޭމްޕްގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކުށެއް ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި، ކުށެއް ކުށަކަށް ވާ ހިސާބާއި އަދި ކުށުގެ ވެށިން … ތަފްސީލް


viber image

ކުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތ.ގުރައިދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ގުރައިދޫގައި ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ފިހާރައަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވައްކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، ފިހާރަތަކަށް ވަދެނުކުމެވޭ ގޮތަށް ހުރި ދޮރުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި ރަނގަޅު … ތަފްސީލް


Zuhair

ށ. މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހުޅުދޫ/ ސީސަންގެ، މުޙައްމަދު ޒުހައިރު (43އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ށ. މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9183997ށް  ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް … ތަފްސީލް


Nasru

ޏ. ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް / ދިގުވާނޑު، ފެއަރީ، ޢަޙްމަދު ނަޞްރު (39އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޏ. ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9792803ށް  ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް … ތަފްސީލް


ކ-ވ: ޝިޔާޙު މުޙައްމަދު ، އީމާން އަޙްމަދުދީދީ

ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  ސ. ހިތަދޫ / ހާލާފަރު، އީމާން އަޙްމަދުދީދީ (28އ) އާއި ސ. ހިތަދޫ / ޢާޠީނާ، ޝިޔާޙު މުޙައްމަދު (18އ) އެވެ. ވީމާ މި ދެ މީހުންނާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ހިތަދޫ ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


viber image

ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.މަރަދޫ / އެތުމާގެ، ޢަބްދުﷲ އުނައިސް (34އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9792058  ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  ވައިގެ މަގުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށްދޭން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަނެއްގައި  ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ނޮވެމްބަރ 30ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 21:35 … ތަފްސީލް


FVM

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން  ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި  ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު 14:35 ހާއިރު ޏ.ފުުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 38 އަހަރުގެ ފިރެހެނެކެވެ. މިދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »