WA_Abdul Hameedh Moosa

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޅ. ކުރެންދޫ، ފޭރުމާގެ، ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ (50އ) އެވެ.  ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި … ތަފްސީލް


ޏ.ފުވައްމުލައް، މާލެގަން / ދަނބުގަސްދޮށުގެ, މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދީދީ

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ، އާއިލާއަށް ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް، މާލެގަން / ދަނބުގަސްދޮށުގެ, މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދީދީ (40އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ … ތަފްސީލް


Ahmed Rasheedh

އިންޓަރޕޯލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިފިއެވެ. އިންޓަރޕޯލްގެ ކްރައިމް އަގައިންސްޓް ޗިލްޑްރެން އޭޝިއާގެ ފަރާތުން ސިންގަޕޫރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވިކްޓިމް އައިޑެންޓިިފިކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޓާސްކް ފޯރސް އިން ޗައިލްޑް ސެކްޝުއަލް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސިންގަޕޫރަށް ގޮސްފައިވަނީ ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ރަޝީދުއެވެ. ޑިސެމްބަރ 3ން 7ށް … ތަފްސީލް


Hussain Shaheedh

 ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިންގގެ 32ވަނަ  ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފިއެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައި.ސީ.އާރ.ސީ)ގެ ފަރާތުން ސްރީލަންކާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 32ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިން ސެޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ ގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރީލަންކާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ހުސައިން ޝަހީދުއެވެ. ޑިސެމްބަރ 3ން … ތަފްސީލް


ކ-ވ: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ. އިބްރާހިމް ސަޢީދު، ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ފަރީޝް އަޙްމަދު، ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް އަޙުމަދު ޝަރީފް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޔޫސުފް އާދަމް--

ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމްތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރީލަންކާއަށާ ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިފިއެވެ. އިންޓަރޕޯލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ސްކޯޕިއަސް ޑިޒާސްޓަރ ވިކްޓިމް އައިޑެންޓިފިކެޝަން ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރީލަންކާއަށް ފުރާފައިވަނީ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ. އިބްރާހިމް ސަޢީދު އާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޔޫސުފް އާދަމް އާއި ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް ފަރީޝް އަޙްމަދެވެ. މިމަހުގެ 3 ން … ތަފްސީލް


ގދ.ތިނަދޫ، އަކިރި، ޝަރޫން އިބްރާހީމް

އެއަރޕޯޓް ޕޮލިހުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ތިނަދޫ، އަކިރި، ޝަރޫން އިބްރާހީމް ( 23އ) އެވެ. ވީމާ ޝަރޫން އިބްރާހީމްއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެއަރޕޯޓް ޕޮލިސްގެ ނަމްބަރު 3034403 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން … ތަފްސީލް


viber image

ރައްޔިތުން ހޭލުތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މ. ދިއްގަރުގައިފަށައިފިއެވެ. މި ޑިސެމްބަރ 05 ވަނަ ދުވަހު މ. ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފެށި މި ޕްރޮގްރާމަކީ، މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލް ބަންދު ދުވަސްވަރެއްކަމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމާއި އަދި ރަށަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ރަށުން ބޭރު މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށް … ތަފްސީލް


Meedhoo

ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢަކަށް ކަސްރަތުގެ ނަމުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ރ.މީދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. މީދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް، މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މީދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު ގުޅިގެން 1 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި އައުޓް ޑޯ ކަސްރަތާއި މޫދު ކަސްރަތު ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން … ތަފްސީލް


MPS2

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދަށް ވިއްސާރަކޮށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރާވެހި ވައިގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލާފަކޮށްފައިވާތީ، އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.  ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައި، ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް … ތަފްސީލް


taxi drivers2

މާލޭގައި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް” ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.   ހުސްވި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޓްރެފިކް ޕޮލިސްގެ ރޯޑް ސޭފްޓީ ޔުނިޓުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މި ޑިސެމްބަރ 3 … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް