0H5A5820

ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ގެ ހަރަކާތްތައް ލ. އަތޮޅުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު 20ން 23ށް ލ. ގަމާއި ފޮނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ‘ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ކަލަރ ރަން’ ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ދުވުމެކެވެ. މި ދުވުމުގައި ލ.ގަމުގެ … ތަފްސީލް


minister

ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އައްޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ރޭ ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ މަޤާމާއި އައްޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވުމެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒަށް ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


Mazharu

ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު އެމެރިކާއަށް ފުރައިފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗިލްޑްރެންސް އެމެޖެންސީ ފަންޑް ( ޔުނިސެފް) ގެ ފަރާތުން އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ”އެކްސްޕާރޓް މީޓިންގ އޮން ދަ މެޝަރމަންޓް އޮފް ވަޔަލަންސް އަގައިންސްޓް ޗިލްޑްރެން”  ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމެރިކާއަށް ގޮސްފައިވަނީ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މަޒްހަރު މުޙައްމަދުއެވެ.  ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑްރާފްޓް … ތަފްސީލް


Spain

ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަސް ފުލުހަކު ސްޕެއިންއަށް ފުރައިފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) ގެ ފަރާތުން ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ”ދަ ޔޫސް އޮފް ސްޕެޝަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓެކްނިކްސް އިން ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޑިޖިޓަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޗެނަލްސް އިން ޓެރަރިސްޓް ކޭސް” ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްޕެއިންއަށް ގޮސްފައިވަނީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ … ތަފްސީލް


loagadu vagu

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނަކީ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ،  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ މީހުންނެވެ. ވީމާ މިމީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 3322111 އަށް ނުވަތަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.


IMG_2988

 ނޮވެމްބަރ 12ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލްތަކުން ފާހަގަކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑޭ އާއި ގުޅިގެން ރ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ފުލުހުން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 12  ވަނަދުވަހު ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 1ން ގްރޭޑް 6ށް ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޑުއްވަރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގައި، ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާގޮތް ދަރިވަރުންނަށްވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. މިގޮތުން … ތަފްސީލް


Hameedh

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޅ. ކުރެންދޫ، ފޭރުމާގެ، ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ (49އ) އެވެ.  ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި … ތަފްސީލް


Raa Atoll

ރ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ފުލުހުންގެ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ގުޅިގެން ރ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 12 ން 16 އަށް ރ. އިނގުރައިދޫ، އުނގޫފާރު އަދި ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް … ތަފްސީލް


Gadhoo Drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިދެމީހުންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގައްދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި … ތަފްސީލް


މަތިން ކ-ވ: މުޙައްމަދު ނަޖްމީ، މަޢުރޫފް ޢަލީ، އިސްމާޢީލް ސިމާޙް ޖަލީލް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު : ތިރިން ކ-ވ: ޢަހްމަދު ޖަލީލް އަދި މުޙައްމަދު ޝަރީފް --

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ހަ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ. ހިތަދޫ، ޚަރީފީގެ، މުޙައްމަދު ނަޖްމީ (41އ) އާއި ބ. އޭދަފުށި، ނާދީ، މަޢުރޫފް ޢަލީ (35އ) އާއި ގދ .ތިނަދޫ، މިނާ، އިސްމާޢީލް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް