FVM

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން  ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި  ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު 14:35 ހާއިރު ޏ.ފުުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 38 އަހަރުގެ ފިރެހެނެކެވެ. މިދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ … ތަފްސީލް


dhiyamigili

ކުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެތެރެއިން،ތ.ދިޔަމިގިލި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތ.ދިޔަމިގިލީ ޕޮލިސް ޓެސްކް އިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރ 29 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދިޔަމިގިލީގައި  ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ފިހާރައަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވައްކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވުމާއި، ފިހާރަ ބަންދުކުރާއިރު ފިހާރައިގައި … ތަފްސީލް


PoliceBadge

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) އާއި ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ހުޅުމާލޭގައި 3000 (ތިންހާސް) ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށް، ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރުމުން، އެކި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ބޮޑު ޢަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އަޅައިނުދީ މަކަރާއި ޙީލަތް ހަދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ … ތަފްސީލް


Mohamed

ރ. އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގިކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ސުނޮތް ޢަލީ (ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ: 0292469 ބީސީ)އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9992245ށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން … ތަފްސީލް


crime

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މޭޖަރ ކްރައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ދ. ކުޑަހުވަދޫ / އުޑުވިލާ، އިޤުބާލް ރިޔާޟް (22އ) އާއި ލ. މާމެންދޫ / ހުދުފަސް، އަޙްމަދު އިނާޒު (27އ) އެވެ. ވީމާ މި ދެ މީހުންނާއިގުޅޭ އެއްވެސް … ތަފްސީލް


hosain

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ އެމް. ޑީ އާމިރު ހޮސައިން (ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ: 0568353 ބީއެލް)އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9790163ށް … ތަފްސީލް


chutty1

މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި ސްކޫލުތައް ބަންދުވުމާއެކު ލިބޭ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުކޮށް އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްވަރެވެ.  ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ގެދޮރާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދިނުމާއި، ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ މުހިންމުކަމެވެ. އެގޮތުން ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން، ގޭގައި ހުންނަ އަގުބޮޑެތި … ތަފްސީލް


Basheer Sir

ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ލަންޑަނަށް ފުރައިފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) ގެ ފަރާތުން، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ލަންޑަންގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ‘އިފެކްޓިވް އިޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ސެކިއުރިޓީ މެޝަރސް ރިލަވަންޓް ޓު މެރިޓައިމް އޮފް އޯފް-ޝޯރ ޕްލެޓްފޯރމްސް’  ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ލަންޑަނަށް ގޮސްފައިވަނީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


Singapore

ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަތަރު ފުލުހަކު ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިފިއެވެ. ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ޕޮލިސް އޮގަނައިޒޭޝަން (އިންޓަރޕޯލް) ގެ ފަރާތުން ސިންގަޕޫރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ‘ސްޕެޝަލިސްޓް ގްރޫޕް އޮން ކްރައިމްސް އެގެއިންސްޓް ޗިލްޑްރެން’ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސިންގަޕޫރަށް ގޮސްފައިވަނީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ފާރިޝްއާއި، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ  ޢާއިޝަތު އަމްސޫދާއާއި، ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އަޙްމަދު … ތަފްސީލް


ސ.ހިތަދޫ، ބްލޫމީޑް، ޙުސައިން ޢަލީ

ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހިތަދޫ، ބްލޫމީޑް، ޙުސައިން ޢަލީ (31އ) އެވެ. ވީމާ މި މީހާއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަމްބަރު 9792358 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް