naifaru

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޅ.ނައިފަރަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން އަތުލައި ގަނެފިއެވެ. މާލެއިން ނައިފަރަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓަކުން ނައިފަރަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސާއި ގުޅިގެން އޮކްޓޫބަރ 29ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 23:30 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި، … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސާމާނާއެކު ލ. ގަމުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ލ. ގަމު ވަލުތެރޭގައި ބަނގުރާ އުފައްދަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން އޮކްޓޫބަރ 29ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް … ތަފްސީލް


Laamu1

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލ.މާވަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން  ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި  ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ފުޅިތަކަކާއެކު ލ.މާވަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްއަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ލ.މާވަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިއަދު 15:15 … ތަފްސީލް


Dhagethi Drugpic

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އދ.ދަނގެތި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން  ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްއަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމަހުގެ 29 ވަނަދުވަހު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި މަގުމަތިން މިމީހާ ހުއްޓުވައި ބަލާފާސްކުރިއިރު އޭނަގެ އަތުގައި އޮތް ދަބަހުގެ … ތަފްސީލް


ތ. ތިމަރަފުށި، އަތިރީގެ، އަޙްމަދު އިބްރާހިމްމަނިކު

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ތ. ތިމަރަފުށި، އަތިރީގެ، އަޙްމަދު އިބްރާހިމްމަނިކު (62އ) އެވެ .  އަޙްމަދު އިބްރާހިމްމަނިކު  ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުމުގެ … ތަފްސީލް


Adil Sir

މާރކަސްއިވާންސް އިވެންޓްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ 7 ވަނަ އެނުއަލް ގްލޯބަލް ހިއުމަން ރިސޯސް އެކްސެލެންސް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރަކު ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. އޮކްޓޯބަރ 29 ން 31 އަށް ސިންގަޕޫރުގައި ކުރިއަށްދާ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާފައިވަނީ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އާދިލްއެވެ. މިކޮންފަރެންސްގައި، ހިއުމަން ރިސޯސް ދާއިރާގައި ޒަމާނީ … ތަފްސީލް


ކ-ވ: ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަރުމީލްއާއި ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އާދަމް ނިޔާޒްއާއި އަދި ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ޝަހީމާ އާދަމް --

ތަމްރީނު ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ތިން ފުލުހަކު ނޭޕާލަށް ފުރައިފިއެވެ. އިންޓަރޕޯލް ޕްރޮޖެކްޓް ސްކޯރޕިއަސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޯސްޓް ބްލާސްޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނޭޕާލަށް ގޮސްފައިވަނީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަރުމީލްއާއި ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އާދަމް ނިޔާޒްއާއި އަދި ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް ޝަހީމާ އާދަމް ފުޅެވެ. މި ތިން ފުލުހުންވެސް ނޭޕާލަށް ގޮސްފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރ … ތަފްސީލް


ކ-ވ: ގދ. ގައްދޫ،ތިބްރޯޒްގެ، މުޙައްމަދު ޢަރީފް (38އ) އާއި ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، މެޑޯޒް، ޢަބްދުﷲ ރިފްޢަތު (42އ) --

ގދ. ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ. ގައްދޫ،ތިބްރޯޒްގެ، މުޙައްމަދު ޢަރީފް (38އ) އާއި ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، މެޑޯޒް، ޢަބްދުﷲ ރިފްޢަތު (42އ) … ތަފްސީލް


Abdul Latheef ALi

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  މި އަމުރާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ދަފްތަރު ނަންބަރު 2081، ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ (57އ) އެވެ. ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޛް … ތަފްސީލް


farukoi

ޅ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ސްކޫލް ތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރުކޮއި ޕްރޮގްރާމްގައި އެއަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން އެ ސްކޫލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. އެގޮތުން އޯގަސްޓް މަހުގެ 02 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 26 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޅ.ހިންނަވަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ޅ.ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެފަރާތުން ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް