bullyingReport

ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތަފާތު ކުއްޖެކެވެ. ކުދިންނަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރުތަކާއި ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ ކަންކަންވެސް ތަފާތެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅެވޭނީ މިތަފާތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށްގެންނެވެ. ކުދިންގެ މެދުގައި ހުންނަ ތަފާތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއެކު އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރުމަށްޓަކައި ގަނާކުރުމާއި ދެކޮޅު ހަދައި އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހެއެވެ. މަލާމާތްކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުން ފެށިގެން ގޮސް ގަޔަށް އަތްލައި މާރާމާރީ … ތަފްސީލް


ރ.އިނގުރައިދޫ، ލައިޓްސިގްނަލް، އަޙްމަދު ޞާމިދު

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ރ.އިނގުރައިދޫ، ލައިޓްސިގްނަލް، އަޙްމަދު ޞާމިދު (37އ) އެވެ. އަޙްމަދު ޞާމިދު ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ށ. ފުނަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ފުލުުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން  ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 40 އަހަރުގެ ޖަޕާން އަންހެނެކެވެ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރ 13ވަނަ ދުވަހުގެ 11:45 ހާއިރު ހިންގި … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ.ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު  ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ބ. ދަރަވަންދޫން ކަމަދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 33 އަހަރުގެ ފިރިނެކެވެ. ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން، ސެޕްޓެމްބަރ 13ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 22:25 ހާއިރު … ތަފްސީލް


MPS2

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު AAOB/P8826 ސައިކަލުގެ މިލްވެރި ފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވީމާ މިސައިކަލުގެ މިލްކުވެރިފަރާތެއް ވާނަމަ ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގއަށް ޙާޟިރުވެ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި … ތަފްސީލް


ކ. މާލެ، މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ އަޙްމަދު ފަލާޙް (53އ) --

ތ. ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ. މާލެ، މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ އަޙްމަދު ފަލާޙް (53އ) އެވެ. ވީމާ އަޙްމަދު ފަލާޙްއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ތ. ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9792269 … ތަފްސީލް


ކ-ވ: ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަފީފް،  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އާދަމް ޖަމީލް --

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެ ފުލުހަކު ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިފިއެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ވިއުގަރ ސޮލިއުޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތްރީސީއެކްސް އިންޓަރމީޑިއެޓް އެންޑް ތްރީސީއެކްސް އެޑްވާންސްޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސިންގަޕޫރަށް ގޮސްފައިވަނީ ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަފީފްއާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އާދަމް ޖަމީލް އެވެ. މި ދެފުލުހުންވެސް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.  ސެޕްޓެމްބަރ 13ން 15ށް ސިންގަޕޫރުގައި … ތަފްސީލް


viber image

  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި  ދެމީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފ. ބިލެތްދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކޮށް އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާއްމު ފަރާތަކުން ދިން މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 11ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 23:38 … ތަފްސީލް


Islamic New Year

ހިޖުރީ އައު އަހަރުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި އިޚްލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ފުލުހުންނާ ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. 1 މުޙައްރަމް 1440


Exer

ސެޕްޓެމްބަރ 23ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ވަމުންދާ ތައްޔާރީ ތަކުގެ ތެރެއިން  ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ވޭވްގެ ފުލްސްކޭލް އެކްސަސައިޒް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 5ން 10ށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި އެކްސަސައިޒުގައި  އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ނުވަތަ އޭގެ ކުރިންނާއި އަދި ފަހުންވެސް ހިނގާފާނެފަދަ ޙާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »