viber image

ދ. ކުޑަހުވަދޫގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތި ހޯދައި، އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ކުޑަހުވަދޫ ގެއަކުން މޯބައިލް ފޯނާއި ޓެބްލެޓަކާއި ރަން ފަށަކާއި ކެވެލިތަކެއްގެ އިތުރުން 100 ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 18:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވަނަ … ތަފްސީލް


Picture1

ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ، މ.ރަންބޮލި، ޢަބްދުﷲ އިޝާން ނަޝީދު (16އ) އެވެ. ވީމާ ޢަބްދުﷲ އިޝާން ނަޝީދު އާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9790163 … ތަފްސީލް


viber image

ކ. ހިންމަފުށީ ގެއަކުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށްނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހިންމަފުށީ ގެއަކުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށްނެގި ކަމަށް، ސެޕްޓެމްބަރ 16ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 23:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ކ. ހިންމަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް މިމީހާ ދިރިއުޅޭގެ ބަލައި ފާސްކުރި … ތަފްސީލް


ްކ.ވ: މާލެ، ގ.ޒަމާނީއާކުލަ، އިސްމާޢީލް ސާމިޙް އަޙްމަދު އާއި ތ.ތިމަރަފުށި، ބުރެވިމާގެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަދި މާލެ، ހ.ފުޖޭރާ، ޢަލީ އައިމަން

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ތިން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެތިން މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިއަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދުމަށްދަނީ މާލެ، ގ.ޒަމާނީއާކުލަ، އިސްމާޢީލް ސާމިޙް އަޙްމަދު (37އ) އާއި ތ.ތިމަރަފުށި، ބުރެވިމާގެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު (53އ) … ތަފްސީލް


NilandhooDrug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފ.ނިލަންދޫ ބަނދަރު  ސަރަޙައްދުންނެވެ. މިމީހާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު އޭނާ އަތުގައި އޮތް އަތްދަބަސް … ތަފްސީލް


ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހޯދާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި -- ފައިލް ފޮޓޯ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި  މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  ގދ.ތިނަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެމީހުންވެސް … ތަފްސީލް


ކ.ވ: މާލެ، މ.ލަންސިމޫގެއާގެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު އާއި މާލެ، މރިހިވިދުވަރުގޭ، މުޙައްމަދު މިޒްނީީން

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، މ.ލަންސިމޫގެއާގެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު (53އ) އާއި މާލެ، މރިހިވިދުވަރުގޭ، މުޙައްމަދު މިޒްނީީން (29އ) … ތަފްސީލް


Kurendhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޅ. ކުރެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ކުރެންދޫ އުތުރު ފަރާތު މައިޒާން ސަރަޙައްދުންނެވެ. … ތަފްސީލް


Vatoll

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފުލުހުން ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން ވ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިއަދު ހިންގި މިޕްރޮގްރާމުގައި، ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދާއި އަދި ޖިނާއީ ޢިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު … ތަފްސީލް


Cust2

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ، ފޫހިވާގެ، މުފީދާ ޢަލީ (31އ) އާއި  ބ.ކެންދޫ، ގަދަގެ، އަޙްމަދު ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »