މާލެ، ހ.ފެހިފަށުވިގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، ހ.ފެހިފަށުވިގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފް (50އ) އެވެ. އަޙްމަދު ޝަރީފް ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ … ތަފްސީލް


ކވ: ގދ.ގައްދޫ، ކެންނާރިގެ، އަޙްމަދު ޝާފިޒް އާއި ހދ.ނައިވާދޫ، ރިވެލި، ސަމާ ޝަރީފް އަދި މާލެ، މއ.ބުލާޝަމްގެ، ޢަބްދުﷲ ޙުޝާމް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ތިން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ތިން މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިއަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދުމަށްދަނީ ގދ.ގައްދޫ، ކެންނާރިގެ، އަޙްމަދު ޝާފިޒް (27އ) އާއި ހދ.ނައިވާދޫ، ރިވެލި، ސަމާ ޝަރީފް (23އ) … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ.މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  53 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން، … ތަފްސީލް


ހުކުރު މިސްކިތްތެރެއިން ވެރިއަކު ނެތް ފޯނެއް ފެނިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާތީ، ފޯނުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް6 ޕްލަސް ބްރޭންޑުގެ މި ފޯނު ފެނިފައިވަނީ 2018 ޖުލައި 06 ވަނަ ދުވަހު ހުކުރު މިސްކިތް ތެރެއިންނެވެ. ވީމާ މިފޯނުގެ ވެރިފަރާތުން ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ … ތަފްސީލް


Ops

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަން “އޮޕަރޭޝަން ބްލޫވޭވް” ގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ފޭސް އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ބްރީފިންގގައި “އޮޕަރޭޝަން ބްލޫވޭވް”ގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ފޭސް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވަމުން އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މަގުމަތީގެ އަމާންކަމާއި … ތަފްސީލް


oPS2

މިއީ 2018 ސެޕްޓެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އިންތިޚާބަށް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން “އޮޕަރޭޝަން ބްލޫވޭވް” ގެދަށުން ދިވެހި ފުލުހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާގޮތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ލައިފް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް ޕޮލިސް މީޑިއާ … ތަފްސީލް


MPS2

ސިއްރުފެންފުށި ރިސޯޓުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކޮރަލެރިއަމް ނެގުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ސިވިލްކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް ބްރީފިންގގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ޖީ. ބީ. އެޗް … ތަފްސީލް


viber image

ދ. ކުޑަހުވަދޫގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތި ހޯދައި، އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ކުޑަހުވަދޫ ގެއަކުން މޯބައިލް ފޯނާއި ޓެބްލެޓަކާއި ރަން ފަށަކާއި ކެވެލިތަކެއްގެ އިތުރުން 100 ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 18:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވަނަ … ތަފްސީލް


Picture1

ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ، މ.ރަންބޮލި، ޢަބްދުﷲ އިޝާން ނަޝީދު (16އ) އެވެ. ވީމާ ޢަބްދުﷲ އިޝާން ނަޝީދު އާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9790163 … ތަފްސީލް


viber image

ކ. ހިންމަފުށީ ގެއަކުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށްނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހިންމަފުށީ ގެއަކުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށްނެގި ކަމަށް، ސެޕްޓެމްބަރ 16ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 23:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ކ. ހިންމަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް މިމީހާ ދިރިއުޅޭގެ ބަލައި ފާސްކުރި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް