ގދ.ރަތަފަންދޫ، ޝިފާނާމަންޒިލް، އާދަމް ސަޢީދު

ފުލުހުންގެ އެންޓި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޔުނިޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ރަތަފަންދޫ، ޝިފާނާމަންޒިލް، އާދަމް ސަޢީދު (30އ) އެވެ. ވީމާ އާދަމް ސަޢީދުއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެންޓި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޔުނިޓުގެ ނަމްބަރު 9500125 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި … ތަފްސީލް


viber image

ކުުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ސ.ހިތަދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕްރޮގްރާމްގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ހިތަދޫގެ ހުރިހާ ފިހާރައަކަށް ގޮސް އެތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި،  … ތަފްސީލް


hulhudhoo

ސ.  ހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޮގަސްޓް  މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ބެލެނިވެރިންގެ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދަރިން … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޅ.ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޅ.ހިންނަވަރަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އޯގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 17:00 ހާއިރު ހިންނަވަރު … ތަފްސީލް


DED127

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ތިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، މއ.ގުލްބަކާގެ، އަޙްމަދު ޒިޔާން (41އ) އާއި ތ.ތިމަރަފުށި، ބިސްގެ، ޢަލީ ލިޝާމް (28އ) އަދި ސ.ހިތަދޫ، ހާލަމް، އަމްޖަދު އަޙްމަދު (37އ) އެވެ. ވީމާ މި ތިން މީހުންނާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ … ތަފްސީލް


އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ސްޕްޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --

އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަކީ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއްކުރައްވާ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މަސައްކަތްތަކުގައި އަބަދުވެސް … ތަފްސީލް


FMC2

ޕޮލިސް އެކަޑަމީން މުޅިން އަލަށް ފަރުމާކޮށްގެން ހިންގި ފަސްޓް ލައިން މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމައި ދަސްވެނިވި ބައިވެރިންނަށް ލިޔުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ދަސްވެނިންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒްއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޏ. ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި ދެއޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިއޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކާއި 30 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މީގެތެރެއިން 18 އަހަރުންދަށުގެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް އެކުއްޖާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ތުހުމަތުކުރެވިގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު … ތަފްސީލް


ކވ: އިބްރާހީމް ރިޔާޟް - މުޙަައްމަދު ފަރުޞީދު

 ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ށ.ގޮއިދޫ، ދޫރެސް، އިބްރާހީމް ރިޔާޟް (36އ) އާއި ސ.މަރަދޫ، މައިޒާން، މުޙަައްމަދު ފަރުޞީދު (40އ) އެވެ. ވީމާ މި ދެމީހުންނާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9790048 އަށް … ތަފްސީލް


Dhihdhoo

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ހިންގި ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް  ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން އޮގަސްޓް 12 ވަނަ ދުވަހު އެސްކޫލުގެ ޓީޗަރސް ރިސޯސް ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސެޝަންތަކަކީ ޓްރެފިކް މޮނީޓަރުންގެ މަސައްކަތްތައް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް