viber image

  ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫސް އޮފް ފޯރސް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް ށ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފިއެވެ. ށ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް މި ޖުލައި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިޕްރޮގްރާމުގައި، ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާއި … ތަފްސީލް


MPS2

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދަށް ވިއްސާރަކޮށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރާވެހި ވައިގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލާފަކޮށްފައިވާތީ، އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.  ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައި، ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް … ތަފްސީލް


MemorialDay

ޕޮލިސް މެމޯރިއަލްޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ވަނީ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަޒްލީން އަޙްމަދުއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި، އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒުއާއި ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


admin-ajax

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދެރަށެއްގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެއޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 18 އަހަރުންދަށުގެ ކުއްޖަކާއި އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ށ.ފުނަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއިގުޅިގެން، ށ، ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. … ތަފްސީލް


IMG_2907

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި އެއް ދުވަހުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހުޅުމާލެ އެޗްޑީސީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތަކީ ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރސް ކުލަބް ސޮކަރ މޭޓްސްއިން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 6 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ އޮރެންޖް ކްރަޝްއެވެ. … ތަފްސީލް


drug

ލ. ހިތަދުއާއި ގއ. ވިލިނގިލީގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ހިންގި ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނަކީ ލ. ހިތަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޖުލައި  18 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. ލ. މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ލ. ހިތަދޫގައި ހިންގި … ތަފްސީލް


އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން -- ފައިލް ފޮޓޯ

ކުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، އަދި މަރަދޫގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި … ތަފްސީލް


viber image

ފ. އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުފެށި މިޕްރޮގްރާމް ފ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް، މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން … ތަފްސީލް


GEMANAFUSHI

ގއ. ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން  ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 17ވަނަ ދުވަހު ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންފެށި މިޕްރޮގްރާމަކީ، ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ގުޅައި ވިސާ ކާރޑް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއިހީލަތުން  ފައިސާ ހޯދުން އިތުރުވަމުންދާތީ އާއްމުރައްޔިތުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. … ތަފްސީލް


viber image

ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ..  ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގައި “އަ ޑޭ ވިތް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމަކީ އެސްކޫލްގެފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނާއި ގްރޭޑް 1 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ހިތަދޫ ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »