CSD31.

 ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހިތަދޫ، މިލްކޯރާގެ، މޫސާ ޙުސައިން (32އ) އާއި ސ.ހިތަދޫ، ޚަރުދަލުގެ، ޢަބްދުﷲމަނިކުފާނު (37އ) އެެވެ. ވީމާ މި ދެ މީހުންނާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9660126 އަށް … ތަފްސީލް


viber image

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، ގއ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހުންނަށް ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ޖުލައި 28ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި ދީނީ ނަސޭޙަތް ދެއްވާފައިވަނީ އައްޝެއިޚް އިލިޔާސް ޖަމާލުއެވެ. މިދަރުސްގައި، އިސްލާމްދީނުގައި ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަންތައްތައް އަދާކުރުމަށް އިސްލާމްދީން … ތަފްސީލް


Texi Drivers

މާލޭގައި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް” ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.   ޖުލައި 15ން 18ށް ޓްރެފިކް ޕޮލިސްގެ ރޯޑް ސޭފްޓީ ޔުނިޓުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އިސްކަންދަރުކޮށި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލްގައި ބާއްވާފައިވާއިރު މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް … ތަފްސީލް


އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮމާންޑަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންގެ ތެރެއިން --

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮމާންޑަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިއަދު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮަަޕަރޭޝަންގެ ކޮމާންޑަރު … ތަފްސީލް


addu

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންގައި 167 އުޅަނދު ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ.  ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން،  ފޭދުއާއި މަރަދޫފޭދުއާއި އަދި މަރަދޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ޖުލައި 27  ވަނަދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރެފިކްގެ މިއޮޕަރޭޝަނަކީ، އައްޑޫސިޓީގައި ދުއްވާ  އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޏ. ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަންއުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ޖުލައި 29ވަަނަ ދުވަހުގެރޭ 20:25ހާއިރު ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 41 އަހަރުގެ … ތަފްސީލް


admin-ajax (1)

 މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދިއްދޫގެ މަގުތަކަކީ އަމާން ރައްކާތެރި މަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުސަދުގައި ޖުލައި 28ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރެފިކްގެ މިއޮޕަރޭޝަންގައި، ދިއްދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެހިކަލް ޗެކް ޕޮއިންޓްތައްް ޤާއިމްކޮށް 110 އުޅަނދު ބަލައިފާސްކޮށްފައިވާއިރު އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް … ތަފްސީލް


viber image

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައްކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ފުރާވަރުގެ އުމުރުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްފެށި މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، ޖިނާޢީ ކުށްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އާއްމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި، ސައިބަރ ކްރައިމްއާ ގުޅޭގޮތުން … ތަފްސީލް


vilufushi

  ތ. ވިލުފުށި ސްކޫލްގެ ސްކައުޓުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވިލުފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެެންގޮސްފިއެވެ. ވިލުފުށި ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ޖުލައި 23ން 24ށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، ޓީމް ބިލްޑް ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްކަމާއި ޓީމެއްގައި ގުޅިގެން  މަސައްކަތްކުރުމުން ކާމިޔާބީއަށް         ވާސިލުވުމުގައި ހުރި ފަސޭހަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި … ތަފްސީލް


viber image

އދ. މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ.  ޖުލައި 22ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވައި ދެއްވީ ނޯތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރ، ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު މުސްލިމްއެވެ. ޖުލައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް