admin-ajax

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދެރަށެއްގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެއޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 18 އަހަރުންދަށުގެ ކުއްޖަކާއި އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ށ.ފުނަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއިގުޅިގެން، ށ، ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. … ތަފްސީލް


IMG_2907

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި އެއް ދުވަހުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހުޅުމާލެ އެޗްޑީސީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތަކީ ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރސް ކުލަބް ސޮކަރ މޭޓްސްއިން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 6 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ އޮރެންޖް ކްރަޝްއެވެ. … ތަފްސީލް


drug

ލ. ހިތަދުއާއި ގއ. ވިލިނގިލީގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ހިންގި ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނަކީ ލ. ހިތަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޖުލައި  18 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. ލ. މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ލ. ހިތަދޫގައި ހިންގި … ތަފްސީލް


އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން -- ފައިލް ފޮޓޯ

ކުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، އަދި މަރަދޫގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި … ތަފްސީލް


viber image

ފ. އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުފެށި މިޕްރޮގްރާމް ފ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް، މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން … ތަފްސީލް


GEMANAFUSHI

ގއ. ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން  ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 17ވަނަ ދުވަހު ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންފެށި މިޕްރޮގްރާމަކީ، ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ގުޅައި ވިސާ ކާރޑް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އޮޅުވާލައިގެން މަކަރާއިހީލަތުން  ފައިސާ ހޯދުން އިތުރުވަމުންދާތީ އާއްމުރައްޔިތުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. … ތަފްސީލް


viber image

ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ..  ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގައި “އަ ޑޭ ވިތް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްޕަރސް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމަކީ އެސްކޫލްގެފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނާއި ގްރޭޑް 1 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ހިތަދޫ ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


Abdullah Naseer

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ  މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު7275، ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު (48އ) އެވެ. ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު  ހޯދަމުންދަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި … ތަފްސީލް


SO Training

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން  ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޔުނިޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރިފްރެޝަރ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ދިމާވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަބަދުވެސް ތައްޔާރީ ޙާލަތުގައި ތިބުމާއި، ދިމާވެދާނެ ޙާލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި، އެއްގަމާއި ކަނޑުމަތީގައި ހިންގަންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމާއި … ތަފްސީލް


1

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާއި އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްސަ  ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޔާޒެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ހުވަޔަކީ ވަރަށް އަގުހުރި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް