dhangethi

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން، މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު އދ. ދަނގެތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ދަނގެއްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ދަނގެތި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ޖޫން 21ވަނަ ދުވަހުގެ 17:40 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ދަނގެއްޗަށް އައި ލޯންޗަކުން ގެނައި ކޮތަޅަކާއި ހަވާލުވުމަށް … ތަފްސީލް


viber image

ޏ.ފުވައްމުލަކު ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއްތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  ޖޫން 21 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން، ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 38 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ފުވައްމުލަކު ގެއެއްގެ އަލަމާރި ތެރެއިން، އަތުގައިއަޅާ 2 ރަން ކެވެލިކޮޅާއި، ފައިގައިއަޅާ  ކެވެލިކޮޅަކާއި، ކަރުގައިއަޅާ … ތަފްސީލް


hithadhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ޖޫން 22ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފުލުހުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔައިރު މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވުނު 22 އަހަރުގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ބަލައިފާސްކުރި ކުރުމުން، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް … ތަފްސީލް


swimming event

މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް މޫދު ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. ޖޫން 22ން 23ށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މޫދު ކުޅިވަރުގެ މިޙަރަކާތްތަކަކީ  މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި  އެ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި، ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި އަދި އެމްއެންޑީއެފްއާއި  މުލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްގެ އެހީތެރި ކަމާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތަކެކެވެ.  މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 8ން 12ށް ތަޢުލީމް ޙާސިލް ކުރަމުންދާ، ދެޖިންސް ހިމެނޭގޮތަށް 75 … ތަފްސީލް


ADHNAA-dRUG

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގއ. ވިލިނގިލިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ތިންމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގއ. ވިލިނގިލިން ގއ. ދާންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް، ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިޖެން ޖޫން 20ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 30 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. މިމީހުން … ތަފްސީލް


addu drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސ. މަރަދޫން ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ،މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން  ޖޫން 18ވަނަ ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަލައިފާސްކުރި ކުރުމުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް … ތަފްސީލް


drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގއ. ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގދ. ތިނަދޫން ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ޖޫން 19ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ … ތަފްސީލް


villimale

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ޤުރްއާން މުބާރާތް 1439” ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މުހްޔިއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އިނާމު ބައްސަވާ ދެއްވީ އެކްޓިންގ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ކަމިޝަނަރ ޢަބްދުﷲ ނަވާޒު އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެކްޓިންގ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ … ތަފްސީލް


addu traffic

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި 193 އުޅަނދު ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ. ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން، ޖޫން 10ން ޖޫން 16ށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ، އައްޑޫސިޓީގައި ދުއްވާ  އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު … ތަފްސީލް


dhuvaafaru

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ދުވާފަރަށް އަންނަ ބޯޓަކުން ދުވާފަރަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ރ. ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ޖޫން 13ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »