ކވ: ގއ.ވިލިނގިލި، ނޫރުމަންޒިލް، ޔޫސުފް ފުޢާދު - ގއ.ދާންދޫ، އަލިވާގެ، ޢަމްޖަދު ޢަބްދުﷲ

ގއ.ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގއ.ވިލިނގިލި، ނޫރުމަންޒިލް، ޔޫސުފް ފުޢާދު (30އ) އާއި ގއ.ދާންދޫ، އަލިވާގެ، ޢަމްޖަދު ޢަބްދުﷲ (38އ) އެވެ. ވީމާ މި ދެމީހުންނާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ގއ.ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަމްބަރު 6820009 އަށް ގުޅުއްވައި … ތަފްސީލް


nilandhoo drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފ.އަތޮޅަށް އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި އެތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން ފ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރާ ލޯންޗަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން  ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން، ޖޫން 25ވަނަ ދުވަހު 12:40 ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި، … ތަފްސީލް


magoodhoo

ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފ. މަގޫދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކުށްމަދު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، މަގުދޫގައި ހިންގާ ހުރިހާ ފިހާރައަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވަގުންނަށް ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވުމާއި، ފިހާރަ ބަންދުކުރާއިރު … ތަފްސީލް


MPS2

ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. އެކްޓިންގ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒު އާއި ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެލެއްވި މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަރ، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


CSD26

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ 6 މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ހަމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4976، އިބްރާހީމް ޢަޒްމީލް (39އ) އާއި ސ.ހިތަދޫ، ރީލް މަންޒިލް، މުޙައްމަދު … ތަފްސީލް


ސ.ފޭދޫ، އެންދެރިމާގެ، އަޙްމަދު ޝިނާޙް

ސ.ހިތަދޫ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ފޭދޫ، އެންދެރިމާގެ، އަޙްމަދު ޝިނާޙް (30އ) އެވެ. ވީމާ އަޙްމަދު ޝިނާޙްއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަމްބަރު 9791612 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ … ތަފްސީލް


shop visit

ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކުށްމަދު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ހުޅުމީދޫގައި ހިންގާ ހުރިހާ ފިހާރައަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވަގުންނަށް ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވުމާއި، ފިހާރަ ބަންދުކުރާއިރު ފިހާރައިގައި … ތަފްސީލް


dhangethi school

އދ. ދަނގެތީ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދަނގެތި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދަނގެތީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި ދަނގެތި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން، ޖޫން 23ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމަކީ  އައު މަންހަޖުގައި ހުރި ކަންކަމަށް ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި، ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިން އަމަލުކުރަންވީ ރަނގަޅު ގޮތް އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމަށް … ތަފްސީލް


fethun

ހއ. ފިއްލަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. ޖޫން 24ން ފެށިގެން ދެހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ފިއްލަދޫ ސްކޫލްގެ އެދުމުގެ މަތިން، އެސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެެ. ފިއްލަދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 1ން 6ށް ތަޢުލީމް … ތަފްސީލް


viber image

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ރަޙްމަތް ކޭމްޕް”ގެ ހަރަކާތްތައް ޅ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފިއެވެ.  ޖޫން 24ން 25ށް ނައިފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން، މިކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންނަވަރުގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕަކީ، ދީނީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް