ކ.ވ: ޏ.ފުވައްމުލައް، މާލެގަން. ގަލްގެ، އަލްޠާފް އަޙްމަދު - ޏ.ފުވައްމުލައް، ފުނާޑު. ހަނޑްރެޑްޕްލަސް، ޝަމްލާ އިބްރާހީމް އަދި ޏ.ފުވައްމުލައް، ދޫޑިގަން. ޗަބޭލީމާގެ، އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

  ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ތިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް، މާލެގަން. ގަލްގެ، އަލްޠާފް އަޙްމަދު (36އ) އާއި ޏ.ފުވައްމުލައް، ފުނާޑު. ހަނޑްރެޑްޕްލަސް، ޝަމްލާ އިބްރާހީމް (40އ) އަދި ޏ.ފުވައްމުލައް، ދޫޑިގަން. ޗަބޭލީމާގެ، އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ (48އ) އެވެ. ވީމާ މި … ތަފްސީލް


ސ.ހިތަދޫ، ހުދުވެލި، ޢަލީ ޙަސަން

ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ޙީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހިތަދޫ، ހުދުވެލި، ޢަލީ ޙަސަން (32އ) އެވެ. ވީމާ ޢަލީ ޙަސަން އާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް … ތަފްސީލް


muli

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މ.މުލީ ހޭޅިފަށުގައި ފޮރުވާފައިހުރި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، އެތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމަތަކާ ގުޅިގެން މެއި 21 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 10:00 ހާއިރު މ. މުލީ ހޭޅިފަށް ބަލައިފާސްކޮށެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން … ތަފްސީލް


Traffic12

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތ. ކިނބިދުއާއި، ދ. ކުޑަހުވަދުއާއި، ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ރަމަޟާންމަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތަކީ ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ ގަޑިއަކަށް ވުމާއެކު، ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާ ފަރާތްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި އަދި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް … ތަފްސީލް


0-02-06-93807aac18bb79106492ac550aca33924710a42ac03fb158992013115d0d1bd0_ff738020

ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އުތީމު ޕޮލިސް ޑެސްކާއި، ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، އުތީމު ޣާޒީ ބަންޑާރައިންގެ ސްކޫލް ގުޅިގެން އެސްކޫލްގެ، ގްރޭޑް 7ން 10ށް ތަޢުލީމް ޙާސިލް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން މެއި 9ވަނަ ދުވަހު، ގްރޭޑް 9 އަދި 10ގައި ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް … ތަފްސީލް


ADHNAA dRUG

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އއ. ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިއޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކާއި 37 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކާއި 29 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިހަތަރު … ތަފްސީލް


އައިލްސްއިން ހިންގި ސެޓިފައިޑް ޓްރެއިނަރ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --

އިންޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް (އައިލްސް) ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލީޑަޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަން އިން ހިންގި ސެޓިފައިޑް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި، ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުންދީފިއެވެ. އިއްޔެ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާ ދެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ … ތަފްސީލް


ޗީފް އެސްޕީ މޫސާ ޢަލީ --

ގްލޯބަލް ކައުންޓަރިންގ ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް (ސީ.ޓީ.އޯ.ސީ) އެލުމިނި ކޮމިއުނިޓީ އޮފް އިންޓްރެސްޓް ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓަރނަލް ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ ޢަލީ ޖަރުމަންވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ޗީފް އެސްޕީ މޫސާ ޢަލީ ޖަރުމަންވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަޑުތަކުން … ތަފްސީލް


North Habour

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު … ތަފްސީލް


މާފުށީ ޖަލަށް ވެއްދުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފޯނުތައް --

މާފުށީ ޖަލަށް ވެއްދުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ފޯނުތަކެއް ހޯދައި، އެތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މެއި 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 23:28 ހާއިރު މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާފުށީ ޖަލު ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދު ބަލައިފާސްކޮށެވެ. އެސަރަޙައްދު ބަލައިފާސްކުރިއިރު 20 މޯބައިލް ފޯނާއި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް