ޏ.ފުވައްމުލައް، ހޯދަޑު. ރޫލް، ޢަމީދު ޢަބްދުﷲ

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މާރާމާރީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް، ހޯދަޑު. ރޫލް، ޢަމީދު ޢަބްދުﷲ (19އ) އެވެ. ވީމާ ޢަމީދު ޢަބްދުﷲ އާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަމްބަރު 9792803 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި … ތަފްސީލް


mmi

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން، ޕޮލިސް މީޑިއާ ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މީޑިއާގެ އެކި ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މެއި 28 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ސެނަކޯ މާލަމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށް ދެއްވީ ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ … ތަފްސީލް


GID.VD

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި … ތަފްސީލް


ގދ.މަޑަވެލި، އަލިވާގެ، އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހަކީ ގދ.މަޑަވެލި، އަލިވާގެ، އަޙްމަދު މުޙައްމަދު (35އ) އެވެ. ވީމާ ޢަޙްމަދު މުޙައްމަދާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ … ތަފްސީލް


drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތ. ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، އއ. ހިމަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، އަދި ލ. މާވަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން، ތ. ގުރައިދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ ގުރައިދުއަށް … ތަފްސީލް


thinadhooo

މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ ޤަވައިދާއެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގދ.ތިނަދޫގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި އޮޕަރޭޝަނަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތު ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ ގަޑިއަކަށްވެފައި، ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާ ފަރާތްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި އަދި އެއްގަމު އުޅަނދު … ތަފްސީލް


ކ.ވ: ޏ.ފުވައްމުލައް، މާލެގަން. ގަލްގެ، އަލްޠާފް އަޙްމަދު - ޏ.ފުވައްމުލައް، ފުނާޑު. ހަނޑްރެޑްޕްލަސް، ޝަމްލާ އިބްރާހީމް އަދި ޏ.ފުވައްމުލައް، ދޫޑިގަން. ޗަބޭލީމާގެ، އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

  ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ތިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް، މާލެގަން. ގަލްގެ، އަލްޠާފް އަޙްމަދު (36އ) އާއި ޏ.ފުވައްމުލައް، ފުނާޑު. ހަނޑްރެޑްޕްލަސް، ޝަމްލާ އިބްރާހީމް (40އ) އަދި ޏ.ފުވައްމުލައް، ދޫޑިގަން. ޗަބޭލީމާގެ، އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ (48އ) އެވެ. ވީމާ މި … ތަފްސީލް


ސ.ހިތަދޫ، ހުދުވެލި، ޢަލީ ޙަސަން

ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ޙީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހިތަދޫ، ހުދުވެލި، ޢަލީ ޙަސަން (32އ) އެވެ. ވީމާ ޢަލީ ޙަސަން އާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް … ތަފްސީލް


muli

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މ.މުލީ ހޭޅިފަށުގައި ފޮރުވާފައިހުރި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، އެތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމަތަކާ ގުޅިގެން މެއި 21 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 10:00 ހާއިރު މ. މުލީ ހޭޅިފަށް ބަލައިފާސްކޮށެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން … ތަފްސީލް


Traffic12

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތ. ކިނބިދުއާއި، ދ. ކުޑަހުވަދުއާއި، ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ރަމަޟާންމަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތަކީ ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ ގަޑިއަކަށް ވުމާއެކު، ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާ ފަރާތްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި އަދި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް