ރ.ކިނޮޅަހު ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ހޯދާފައިވާ ފޮތްތަކެއް..

ރ.ކިނޮޅަހުގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ސިހުރު ހާހޫރަ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޒާތުގެ ތަކެތި ހޯދައި އެތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ރ.އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ރ އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން  މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކިނޮޅަހު ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށެވެ. އެގެ … ތަފްސީލް


ކ.މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1475، އަޙްމަދު ރިޒާމް

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1475، އަޙްމަދު ރިޒާމް (28އ) އެވެ. ވީމާ އަޙްމަދު ރިޒާމް އާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން … ތަފްސީލް


ކުރެންދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހޯދާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ސެލޯފިންކޮޅުތައް --

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޅ. ކުރެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ޅ. ކުރެންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅީގެން އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮަޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 … ތަފްސީލް


Mahibadhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން … ތަފްސީލް


CRS2

ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށްފައިވަނީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ހިންގާ ޖޫނިއަރ އޮފިސަރސް ކޮމާންޑް ކޯހާއި ފަސްޓް ލައިން މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފެށުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒްއެވެ. އިއްޔެ އިފްތިތާޙްކުރެވިގެން ދިޔަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް … ތަފްސީލް


Vahkan Footage

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ،ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީމާ މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް … ތަފްސީލް


CRS2

ސްޕަވައިޒަރީ މެނޭޖްމަންޓް ލެވަލްއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޕޮލިސް އެކަޑަމީން މުޅިން އަލަށް ފަރުމާކޮށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖޫނިއަރ އޮފިސަރސް ކޮމާންޑް ކޯހާއި ފަސްޓް ލައިން މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ފަސްޓް ލައިން މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކޯސް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


ހުޅުމާލޭ ސިނާޢީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގާ ކުށްތައް މަދުކޮށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފެކްޓްރީ ، އޮފީސް އަދި ގުދަންތައް ހިމެނޭ  ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 22 އަދި 23 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި، ހުޅުމާލޭގެ … ތަފްސީލް


އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން -- ފައިލް ފޮޓޯ

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން އައްޑޫސިޓީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. އޭޕްރީލް 12ން 18ށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިއޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދުއާއި ގަމާއި އަދި ހުޅުމީދޫގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ޗެކްޕޮއިންޓްތައް ޤާއިމްކޮށް، އުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހިތަދޫގައި ދުއްވާ 35 އުޅަނދު ބަލައިފާސްކޮށްފައި ވާއިރު، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ … ތަފްސީލް


IMG_2229

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޑްރަގް އެންފޯރސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓާއި ނޯތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގަނެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހިންގި  މިއޮޕަރޭޝަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިއްޔެ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން  ޑްރަގް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް »