Jalsaa6

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 85 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެެވެ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ރޭ ބޭއްވި މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްއެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް މިޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ މަތިވެރި، ޝަރަފުވެރި ބޮޑު އަމާނާތެއް އެކުލެވިގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށާއި … ތަފްސީލް


Resort Drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކ. ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އޭޕްރީލް 18ވަނަ ދުވަހު، ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ އިޓަލީ … ތަފްސީލް


IMG_20180418_130339

ކޮންމެ ފުލުހަކީވެސް ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރިފާޢު ފަދަ ފުލުހަކަށްވެ، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ނަމޫނާ ބަޔަކަށްވުމަށް އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް މިހެން ގޮވާލެއްވީ މިއަދު މެންދުރު ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ރިފާޢު އާ … ތަފްސީލް


އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްދާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ރ.އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. އޭޕްރިލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމަކީ ރ.އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ރ.އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ރ.އުނގޫފާރު 18 އަހަރުން މަތީ ދެޖިންސުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ކަސްރަތު … ތަފްސީލް


hinnavaru

ޅ.ހިންނަވަރު ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ރަންފަށަކާއި ރަން ކެވެއްޔެއް ހޯދައި އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ގަހަނާތައް ފެނިފައިވަނީ މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:17 … ތަފްސީލް


Ulbum

ފުލުހުންގެ 85ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ އޯޑިއޯ ލަވަ އަލްބަމް ނެރެފިއެވެ. މިއޯޑިއޯ ލަވަ އަލްބަމް ރަސްމީކޮށް ނެރެދެއްވާފައިވަނީ، ފުލުހުންގެ 85ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އޭޕްރީލް 14ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ބޭއްވި ޑިނަރ ނައިޓްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަޒްލީން އަޙްމަދުއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއި ޓޮނިކް ލައިވް … ތަފްސީލް


Muli

އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މ. މުލީގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. އޭޕްރީލް 16ވަނަ ދުވަހުފެށި މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، މުލީގައި ހިންގާ ހުރިހާ ފިހާރައަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކުށްކުރުމުގެ ކުރިން ކުށުން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް … ތަފްސީލް


SC1

ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބްލަރީ ޚިދުމަތާއި އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އިސްކަންދަރުކޮށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާ ދެއްވީ އިންޓާނަލް ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ ހެޑް އެސިސްންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙަމްދޫން … ތަފްސީލް


މާލެ، މ.ވެލިދޫ، މުޙައްމަދު ނަޢީމް

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، މ.ވެލިދޫ، މުޙައްމަދު ނަޢީމް (64އ) އެވެ. މުޙައްމަދު ނަޢީމް ހޯދަމުންދަނީ ސާބިތު ދަރަނީގެ ފައިސާ … ތަފްސީލް


Dhiggaru

.މ.ދިއްގަރުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި އާންމު ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ވަނީ ދިއްގަރުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ފިހާރަތަކަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.  މި ގޮތުން ފޯނުން ގުޅައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ރީލޯޑް … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް