gddd

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގދ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 31 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާރިޗް 28ވަނަ ދުވަހުގެ 18:00ހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި، ގައްދުއަށް އައި ބޯޓަކުން ބޭލި … ތަފްސީލް


ކ.މާލެ، ވ.ރާހި، މުޙައްމަދު ބާގިރު (47އ)

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ، ވ.ރާހި، މުޙައްމަދު ބާގިރު (47އ) އެވެ. މުޙައްމަދު ބާގިރު ހޯދަމުންދަނީ  ސާބިތު ދަރަނީގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ … ތަފްސީލް


feevah

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ށ. ފީވަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާރިޗް 29ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 4:55ހާއިރު ފީވަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދަނިކޮށް ފީވަކަށް އައި ބޯޓަކުން އޭނާ … ތަފްސީލް


hoarafushi

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހއ.ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެމީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ. މި ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ހޯރަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ … ތަފްސީލް


14

ދިވެހި ފުލުހުންގެ 85 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި، ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ގައި ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒު، ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަޒްލީން … ތަފްސީލް


ތ. ވިލުފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ތ. ވިލުފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އިސްރަށްވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ މާރިޗު 27 ވަނަ ދުވަހު ތ. ވިލުފުށީ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ފުލުހުން ވަނީ އިސްރަށްވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިސްރަށްވެހިންނާ ބައްދަލުކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އިސްރަށްވެހިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން … ތަފްސީލް


18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ވާދަކުރާ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން --

ކުލަބް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އުރީދޫގެ މައްޗަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރިހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ކުޅުނު މެޗު ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗުގައި ޕޮލިސް ކުލަބަށް ކުޅޭ ނޭޕާލް ކުޅުންތެރިޔާ ސަބްރިތާ ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައި ހެޓްރިކް … ތަފްސީލް


ކވ: ސ.ހިތަދޫ، ރޭއަލިވާގެ، އިބްރާހީމް ސިރާޖް ( 47އ) އާއި ގދ.ތިނަދޫ، އާރލަކްސް، އަޝްރަފް މުޙައްމަދު ( 36އ)

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ދެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެމީހުންނަކީ ސ.ހިތަދޫ، ރޭއަލިވާގެ، އިބްރާހީމް ސިރާޖް ( 47އ) އާއި ގދ.ތިނަދޫ، އާރލަކްސް، އަޝްރަފް މުޙައްމަދު ( 36އ) އެވެ. ވީމާ މި ދެމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ … ތަފްސީލް


Veymandoo Drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ތ. ކިނބިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު 21 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި، މާލެއާއި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް