IMG-0688f2793562a98bb3685f05e1c363a6-V

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަޒްލީން އަޙްމަދު ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ އިސްކަންދަރު ބިލްނޑިންގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަޒްލީން އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ތަރައްޤީއަށާއި ފުލުހުންގެ ވެލްފެއަރ ކަންކަން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރެއްވުމަށް … ތަފްސީލް


VIsit newspic

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފުލުހެއްގެ ގެއަށް އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ފުލުސް އޮފިސަރުގެ ހާލުބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް މިއަދު އެފުލުސް އޮފިސަރުގެ ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ފުލުސް އޮފިސަރާއި ފުލުހުސް އޮފިސަރުގެ އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހާލު ބައްލަވާލައްވައި، ފަރުވާގެ … ތަފްސީލް


Maamendhoo Drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ލ. މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މާރިޗް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި މިމީހާ … ތަފްސީލް


އިއްޔެ ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ނައްތާލި ބަނގުރާފުޅިތައް --

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ މާރިޗު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ.  އިއްޔެ ނައްތާލާފައިވަނީ 62 އިންސިޑެންޓެއްގައި ހިމެނޭ އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ 96 ފުޅި ބަނގުރަލާއި އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ 11 ދަޅު … ތަފްސީލް


Rasmiyyaathu1

އޮފިސަރ ލެވަލްއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޕޮލިސް އެކަޑަމީން މުޅިއަން އަލަށް ފަރުމާކޮށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖޫނިއަރ އޮފިސަރސް ކޮމާންޑް ކޯސް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ކޯސް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒްއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑް … ތަފްސީލް


އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހޯދާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި --

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހަކު ބ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓަކުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނާއި 24 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. މިހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބ. އަތޮޅު ރިސޯޓަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުމާއި … ތަފްސީލް


PLCvs WAMCO

ކުލަބު މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މާފަންނު ސެޓޭޑިއަމް މިނީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އާ ވާދަކޮށް 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗުގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ޖެހި ތިން … ތަފްސީލް


PLC vs FENAKA2

ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފެނަކަ އާ ވާދަކޮށް އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.  ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެފައިވަނީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗުގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބު ކުރި ދެލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު މިދެލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޢަލީ ފަހުމީ އާއި މުޙައްމަދު ޒާއިދު މުސްތަފާއެވެ، ފެނަކައިން މެޗުގެ ނަތީޖާ … ތަފްސީލް


dHIGGARU

ދިއްގަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މާރިޗު 16 ވަނަ ދުވަހު ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި ދިއްގަރު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 5 ން މަތީ ގްރޭޑްތަކުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ސެޝަންގައި … ތަފްސީލް


DED Ops

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓަގް ބޯޓެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް، ލޯންޗެއްގައި މާލެއަށް އެތަކެތި ގެންނަކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މާރިޗު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް