IMG_1433

އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޤައުމުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ރެއާއި ދުވާލު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި، … ތަފްސީލް


12

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތަށް އަލަށް ނުކުންނަ ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ރޯޑް ސޭފްޓީ ޔުނިޓުން ކުރިއަށްގެންދާ މިޕްރޮގްރާމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ހަތަރުފަހަރު ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފެބްރުއަރީ 20ން 24ށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތަށް އަލަށް ނުކުންނަ 69 ބައިވެރިން … ތަފްސީލް


ފުލުހުންނަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން: ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 އާހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުން ނުވަތަ … ތަފްސީލް


kfushi

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން، އެރަށުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔައިރު މިމީހާ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެންނެވެ. 33 އަހަރުގެ މިމީހާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު … ތަފްސީލް


weymandu

ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އެރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ 26ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، އެރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ވިޔަފާރަވެރިން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އަލަށް ތަޢާރަފް ކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ … ތަފްސީލް


kurendhoo

ކުށްމަދު އަމާން މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.  ފެބުރުވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމަކީ “ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާ ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ދައުރު” މި މަޢުލޫގެދަށުން، ކުރެންދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޅ. … ތަފްސީލް


ފައިލް ފޮޓޯ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ތިންމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ 22ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރުގެ މީހަކާއި އަދި 18 … ތަފްސީލް


manadhu

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 17:30ން 19:00ށް މަނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިއޮޕަރޭޝަނަކީ، މަނަދޫގައި ދުއްވާ  އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި،  މަނަދޫގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި އަމާން … ތަފްސީލް


Banguraa

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ  ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައެވެ. … ތަފްސީލް


cctv

ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެކެވެ. ވީމާ މިމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް