ޏ.ފުވައްމުލައް، ދިގުވާނޑު، ބަނަފްސާގެ، އާމިނަތު ޢަޒީމާ (27އ)

  ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް، ދިގުވާނޑު، ބަނަފްސާގެ، އާމިނަތު ޢަޒީމާ (27އ) އެވެ. ވީމާ އާމިނަތު ޢަޒީމާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9660126 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި … ތަފްސީލް


ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހޯދާފައިވާ ބައެއްމަސްތުވާތަކެތި--

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 48 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައިފާސްކޮށް މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ … ތަފްސީލް


nilandhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފ. ބިލެތްދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.  އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ފ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރާ ލޯންޗަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މި … ތަފްސީލް


Fahiraasthaa2

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޙަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއިން، ފަހިރާސްތާގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ގދ. ތިނަދޫގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މިޕްރޮގްރާމަކީ، ތިނަދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މުދައްރިސުންނަށްވެސް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް … ތަފްސީލް


އޮޅުވެލިފުށީގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން: މި ޕްރޮގްރާމަކީ ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް --

ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ” ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް – ކުށްމަދު ވެއްޓެއް” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ކަސްރަތުގެ މުހިންމުކަމާއި ކަސްރަތު ކުރާނެ … ތަފްސީލް


ރ. މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުލާހުގެ ތެރެއިން --

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލާއި ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ ސްކައުޓުންނަށް މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 އަދި 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެދެސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުލާސްތަކުގައި އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި މަގު ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު … ތަފްސީލް


މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއް -- ފައިލް ފޮޓޯ

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ނޭދެވޭ ކަންކަމެވެ. ޒަމާނީ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި މިފަދަ ކަންކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެއިގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުން އަންނަ ކަމީވެސް ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީޤަތެކެވެ. ފައިސާ ނުވަތަ ވަކި މަންފާއަށް ހޯދައިދޭނެކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ … ތަފްސީލް


އައްސޭރި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނިކޮށް ހޯދާފައިވާ ހޯދާފައިވާ ތަކެތި--

ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ފޯނުތަކަކާއި، ބައެއް ސާމާނު ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލާއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އައްސޭރި ޖަލަށް ފޯނުތަކެއް އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންމަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އައްސޭރި ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ހިންގި … ތަފްސީލް


Naifaru

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންނަށް ލިބުނު އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޅ. ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 48 އަހަރުގެ ފިރިހެނެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޅ. އަތޮޅުގައި … ތަފްސީލް


rasdhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އއ.ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އުކުޅަހު ޕޮލިސް ޑެސްކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކާއި 42 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން އުކުޅަހަށް ދަތުރުކުރާ ދޯންޏަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް