Meetingq

އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު ފުލުހުންގެ އިންޓާނަލް ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެކްޓިންގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ރަނގަޅު ކުރަންހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް  ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، … ތަފްސީލް


ހައިވޭގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ --

  އައު އަހަރާ ދިމާކޮށް އިންޓާނަލް ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގައި ހިމެނޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް މިރޭ ފަށާނެއެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސިޓީ ޕޮލިސް އާއި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިރޭ ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ، ހުޅުމާލޭ އަދި ވިލިމާލޭގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެއެވެ. މިމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން … ތަފްސީލް


nilandhoo

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފ. ނިލަންދޫގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ.  ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޑިސެންބަރު 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމަކީ، ނިލަންދޫގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، ނިލަންދޫގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި އަމާން މަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ.ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ކާށިދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 25 އަހަރުގެ  ފިރިހެނެކެވެ. ޑިސެންބަރު 30ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ކާށިދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން މިމީހާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު  މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް … ތަފްސީލް


viber image

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދަރަވަންދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ބ. އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ޑިސެންބަރު 30ވަނަ ދުވަހު … ތަފްސީލް


viber image

 ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ވައްކަމުގެ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ  27 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނާއި 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން 18 އަހަރުގެ މީހާއާއި 27 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ގެއަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ … ތަފްސީލް


މަތިން ކ-ވ: މުޙައްމަދު ވަހީދު، އިސްމާޢީލް ސިމާހު ޖަލީލް، ޢަބްދުﷲ މަހާތީރު، ޢަބްދުލްލަޠީފް ޢަލީ: ތިރިން ކ-ވ: އިބްރާހިމް ރަޝީދު، މަޢުރޫފް ޢަލީ  --

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ހަ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގއ. ނިލަންދޫ، ފިނިހިޔާވިލާ، މުޙައްމަދު ވަޙީދު (46އ) އާއި ގދ.ތިނަދޫ،މިނާ، އިސްމާޢީލް ސިމާޙު ޖަލީލް (34އ) … ތަފްސީލް


viber image

ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯޓު އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މާލެސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިމަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހު ތަޢާރަފްކުރި ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯޓު އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯޓު އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މާލެސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން … ތަފްސީލް


Kaashidhoo Drugpic

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ.ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:05 ހާއިރު ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ތުޙުމަތުކުރެވިގެންނެވެ. ކާށިދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން މިމީހާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު … ތަފްސީލް


viber image

ކުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރ 25ވަނަ ދުވަހުފެށި މިޕްރޮގްރާމްގައި، ކުޑަހުވަދޫގައި ވިޔަފާރިކުރާ ހުރިހާ ފިހާރައަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވައްކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވުމާއި، ފިހާރަ ބަންދުކުރާއިރު ފިހާރައިގައި ފައިސާ ނުބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރަ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް