drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގއ. ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގދ. ތިނަދޫން ގއ. ގެމަނަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ޖޫން 19ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ … ތަފްސީލް


villimale

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ޤުރްއާން މުބާރާތް 1439” ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މުހްޔިއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އިނާމު ބައްސަވާ ދެއްވީ އެކްޓިންގ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ ކަމިޝަނަރ ޢަބްދުﷲ ނަވާޒު އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެކްޓިންގ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޑެޕިއުޓީ … ތަފްސީލް


addu traffic

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި 193 އުޅަނދު ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ. ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން، ޖޫން 10ން ޖޫން 16ށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ، އައްޑޫސިޓީގައި ދުއްވާ  އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު … ތަފްސީލް


dhuvaafaru

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ދުވާފަރަށް އަންނަ ބޯޓަކުން ދުވާފަރަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން، ރ. ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ޖޫން 13ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ … ތަފްސީލް


drug

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޏ. ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ލ. މާމެންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 35 އަހަރުގެ ބަނގްލަދޭޝް ފިރިހެނެކެވެ. މިދެމީހުންގެ ތެރެއިން 32 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަގުމަތީގައި އުޅެނިކޮށް އޭނާއަށް ފުލުހުން … ތަފްސީލް


customs

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެކްޓިންގ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑެޕިއުޓީ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒު އާއި ކަމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް މުޙައްމަދު ޖުނައިދު ބައްދަލު ކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވި  ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ … ތަފްސީލް


Vilimale quran mubaaraai

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން “ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ޤުރްއާން މުބާރާތް 1439” ފަށައިފިއެވެ. މި ޖޫން މަހުގެ 10 ދުވަހު ފެށި މިމުބާރަތް ކުރިއަށް ދަނީ ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މުހްޔިއްދީން ސްކޫލްގައެވެ. ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި 4 އުމުރުފުރައަކުން، ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފިންނާއި ނުބަލާ ކިޔުމުގެ … ތަފްސީލް


shop visit

 ތ.ކިނބިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތ.ކިނބިދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ  މި ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި ޕްރޮގްރަމުގައި، ވިޔަފާރިތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ އެގޮތުން ވަގުންނަށް ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވުމަށްޓަކައި ފިހާރަ ބަންދުކުރާއިރު ފިހާރައިގައި ފައިސާ ނުބެހެއްޓުމާއި ފިހާރަ ރަނގަޅަށް ތަޅުލެވުނުތޯ ޔަޤީންކުރުމާއި … ތަފްސީލް


hirilandhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތ. ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ތ. ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 47 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ތިމަރަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަންއުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން  ޖޫން 9ވަނަ … ތަފްސީލް


ADDU traffic

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން، މެއި 27ން ޖޫން 9ށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ، އައްޑޫސިޓީގައި ދުއްވާ  އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް