kudahuvadhoo

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޖެނުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ކުޑަހުވަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ކައިރިންނެވެ. މި ދެ ކުދިންނަށް ފުލުހުން ފެނުމާއެކު އެކުދިން އެވަގުތު ގެންގުޅު … ތަފްސީލް


ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން --

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގާ ކުށްތައް މަދުކޮށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ން 16 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންވަނީ ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް  އާބާދުވި 704 ފެލެޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެފްލެޓްތަގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު … ތަފްސީލް


A2

އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ. މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 12 ން 18 އަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި 249 އުޅަނދެއް ބަލައިފާސްކޮށްފައިވާއިރު ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވި 19 ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނަކީ މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި … ތަފްސީލް


ޑީއީޑީން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ބަލައިފާސްކުރި ގެއިން ފެނުނު ތަކެތި --

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮަޕަރޭޝަނެއްގައި މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 33 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ފުލުހުން ހިންގި މި އޮަޕަރޭޝަނުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ … ތަފްސީލް


ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދައި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި --

ފޯސްޓުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 50 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.  މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ޕޯސްޓުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެނައި ޕާރުސަލަކާމެދު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އެޕާރުސަލް ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 3 ރަަބަރު ގަނޑު ފެނުމާ ގުޅިގެން … ތަފްސީލް


ފުލުހުންނަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން: ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 އާހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުން … ތަފްސީލް


ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހޯދާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި/ ޕޮލިސް ފައިލް ފޮޓޯ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ތިން މީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ. މި ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް … ތަފްސީލް


thima@

 ތ.ތިމަރަފުށި ސްކޫލާއި ތިމަރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިފެކްޓް ދަރިވަރުން މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔެ ތިމަރަފުށި ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކާއި  މަގު ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  އަދި ޓެރެފިކް … ތަފްސީލް


އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ އަތުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފިލްމު ހުސްކުރިދަޅު --

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބ. އޭދަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި … ތަފްސީލް


addu

ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުޅުދޫ ސްކޫލާއި މީދޫ ޝަމްޝުދީން ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮމާންޑަރު ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެދެސްކޫލުގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވަނީ  ދަރިވަރުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހިންގިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގެ … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް